ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Αγαπητοί φίλοι μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογος, όπως άλλωστε και όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας, βρίσκονται σε αναστολή εργασιών λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Με διυπουργική απόφαση παρατάθηκε η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων έως τις 30 Απριλίου 2021.
Οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται για τον Μάιο του 2021 και εφ’ όσον επιτραπεί η συνάθροιση περισσοτέρων των 9 ατόμων καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των νομών.
Επίσης ο Νόμος 4753/18.11.20 ΦΕΚ 227 αρθρ. 54, αρθρ. 58 ορίζει μεταξύ άλλων ότι:
«Οι απολογισμοί για το έτος 2020 και οι προϋπολογισμοί για το έτος 2021 των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών δύνανται να εγκρίνονται με αποφάσεις των οικείων διοικητικών συμβουλίων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων δεν απαιτείται να εγκρίνονται ούτε να επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης».
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/ 731732/22038/12328/3019
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης αθλητικών σωματείων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Tου άρθρου 68 του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
Α’ 7), όπως ισχύει.
β) Του Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
γ) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Πολιτισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).
δ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
2) Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»
(Α’ 180)
3) Το Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»
(Α’ 148).
4) Τα άρθρα 1 και 4 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»
(Α’ 121).
5) Το άρθρο 54 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186),
ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την
Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 227).
6) Τον υφιστάμενο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι από 1ης.1.2021 έως την 30ής.4.2021.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί Υφυπουργός Πολιτισμού Υγείας και Αθλητισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο