Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς στο Αμύνταιο λόγω αργίας

Eordaialive Team
4λ ανάγνωσης
Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς στο Αμύνταιο λόγω αργίας

Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς στο Αμύνταιο λόγω αργίας                                  


 

      Ο  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  A M Y N T A I O Y

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Έχοντας υπ’ όψη :

 

 • Κανονισμός ( ΕΟΚ ευρατομ. ) αριθμ. 1182/1971 της 3ηςΙουνίου 1971.
 • Άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4849/2021 Ημέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών –         « Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κατά την διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας ».
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
 • Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 ( Φ.Ε.Κ. 207 Α/05-11-2021 ) : « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ».
 • Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 • Το γεγονός ότι η αργία της 2ης ημέρας του Χριστουγέννων ( 26-12-2022 )συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου.
 • Την υπ΄ αριθμ. 305/4/07-1-2022 ΑΔΑ: ΨΨΝΔΩΨΛ-2ΙΤ Απόφαση Δημάρχου :« Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
 • Τις ανάγκες της αγοράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α/ Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας, λόγω αργίας της 2ης ημέρας του Χριστουγέννων ( 26-12-2022 ), θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Σάββατο 24-12-2022.

 • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών & Βιομηχανικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδηπου δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
 1. Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.

 

 1. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

 

 1. Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:30 – 15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».

 

 1. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ      

 

                                                                                                        ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!