Η νέα ρύθμιση για την τηλεργασία - Ολόκληρο το άρθρο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή

Η νέα ρύθμιση για την τηλεργασία – Ολόκληρο το άρθρο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Της Αργυρώς Κ. Μαυρούλη

Στην εδραίωση του καθεστώτος της τηλεργασίας οδηγεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, φέρνοντας νέα δεδομένα και υποχρεώσεις μεταξύ εργοδοτών καιεργαζομένων. Στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που θα κατατεθεί στη Βουλή τις προσεχείς εβδομάδες από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, το νέο καθεστώς εργασίας αναλύεται στο άρθρο 17, το οποίο έχει στη διάθεσή της η Realnews και περιλαμβάνει δέκα σημεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της τηλεργασίας. Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζομένου, ενώ θα απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο του υπαλλήλου. Μάλιστα, η διάταξη προβλέπει ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει με τον απαιτούμενο εξοπλισμό τον τηλεργαζόμενο και να καλύψει το μηνιαίο κόστος χρήσης, συντήρησης και αποκατάστασής του, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν ισχύει. Πηγές του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι η ανάγκη εφαρμογής του νέου τρόπου απασχόλησης με τηλεργασία εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και, καθώς αποτελεί μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθούν κανόνες. «Πρέπει να καταστήσουμε ελκυστική την τηλεργασία, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις. Είναι προς όφελος όλων», επισημαίνουν.
Τι προβλέπει
Το άρθρο 17 για το καθεστώς της τηλεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
1Τηλεργασία είναι η συστηματική εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζομένου με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
2Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με μεταγενέστερη συμφωνία. Κατ’ εξαίρεση, σε όλες τις επιχειρήσεις, για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του ίδιου του εργαζομένου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζομένου, που απασχολεί ήδη στις εγκαταστάσεις του, για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση κινδύνου δημόσιας υγείας, ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη.
3Εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει, εγγράφως, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με προώθηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τον εργαζόμενο το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας και που συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του Π.Δ. 156/1994 (Α 102), καθώς και τουλάχιστον τα εξής: α) Τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζομένου. β) Το ωράριο εργασίας του εργαζομένου. γ) Τον τρόπο υπολογισμού και την ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του. Το συνολικό αυτό πρόσθετο κόστος, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί σε σταθερό ποσό που να υπερκαλύπτει το πραγµατικό, καλύπτει ο εργοδότης σε µηνιαία βάση, δεν αποτελεί αποδοχές αλλά κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δεν υπόκειται σε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές και, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του, εφαρµόζεται το άρθρο 58 του Ν. 4635/2019 (Α 167). Υπενθυµίζεται ότι ο νόµος προβλέπει πως είναι µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών από τον εργοδότη πέρα από δύο µήνες, ανεξάρτητα από την αιτία της καθυστέρησης. Το ίδιο θα ισχύσει και για το πρόσθετο κόστος εφαρµογής της τηλεργασίας.
δ) Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισµό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόµενος ή του παρέχει ο εργοδότης, και τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισµού αυτού, το κόστος των οποίων καλύπτει ο εργοδότης. Αν ο εξοπλισµός ανήκει στον εργαζόµενο, στη σύµβαση προσδιορίζεται και ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία. Αν ο εργοδότης δεν προµηθεύσει τον εξοπλισµό αυτό στον τηλεργαζόµενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης αυτού και σε κάθε περίπτωση το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών, είναι ανίσχυρη η συµφωνία περί τηλεργασίας και η εργασία παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
ε) Οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση του εξοπλισµού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. στ) Την ιεραρχική σύνδεση του τηλεργαζοµένου µε τους προϊσταµένους του στην επιχείρηση, τις διαδικασίες αναφοράς και αξιολόγησης του τηλεργαζοµένου.
ζ) Τυχόν συµφωνία περί τηλε-ετοιµότητας, τα χρονικά όρια αυτής και τις προθεσµίες ανταπόκρισης του εργαζοµένου.
η) Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας και τις διαδικασίες αναγγελίας εργατικού ατυχήµατος, που ο τηλεργαζόµενος οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί.
θ) Την προστασία των επαγγελµατικών δεδοµένων, καθώς και των προσωπικών δεδοµένων του τηλεργαζοµένου.
ι) Τα στοιχεία επικοινωνίας των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή εκµετάλλευση. Οσα από τα παραπάνω στοιχεία δεν αφορούν προσωπικώς τον εργαζόµενο µπορούν να του γνωστοποιηθούν και µέσω κοινοποίησης σχετικής επιχειρησιακής πολιτικής, εφαρµοστέας στο σύνολο των τηλεργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.
4Η συµφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και εν γένει τη σύµβαση εργασίας του τηλεργαζοµένου ως πλήρους, µερικής, εκ περιτροπής ή άλλης µορφής απασχόλησης, αλλά µεταβάλλει µόνο τον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία µπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα της Realnews εδώ

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του δημοσιεύματος

Κοινοποιήστε το άρθρο

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

asfaleies nikou ptolemaida