Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Γ. Στάσση

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Γ. Στάσση

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Επιστολή προς κ. Γ. Στάσση , ΓΔ ΑΝΠΟ ΔΕΗ ΑΕ
Σχετικά: Προκήρυξη ΔΑΜΠ, 11&21.5.2020 (Απόφαση ΔΝΣ 70/2020)
Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΔΕΗ Α.Ε.,
με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην -από 11 Μαΐου 2020- προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Αποσυρομένων Μέσων Παραγωγής (ΔΑΜΠ) στη Γενική Διεύθυνση
Λιγνιτικής Παραγωγής της Δ.Ε.Η Α.Ε. (και στην -από 21 Μαΐου 2020- παράταση καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων αυτής), προκηρύσσεται μια θέση Διευθυντή ΒΟΚ, δίχως να
είναι γνωστό το Οργανόγραμμα του ΒΟΚ και με μόνο διαθέσιμο στοιχείο, την επιγραμματική αναφορά
των κύριων αρμοδιοτήτων του εν λόγω Διευθυντή, όπως περιγράφονται στη Δημόσια Προκήρυξη.
Το ίδιο βέβαια παρατηρήθηκε και σε άλλες προκηρύξεις όπως π.χ. του Γενικού Διευθυντή
Ηλεκτροκίνησης (30.4.2020), όμως τότε εκτιμήθηκε ότι είχε εγκριθεί το Οργανόγραμμα της και θα
γνωστοποιείτο τις επόμενες ημέρες.
Αντί αυτού όμως, ακολούθησαν και άλλες προκηρύξεις νεοσύστατων Διευθυντικών θέσεων και πάλι
άνευ οργανωτικής περαιτέρω διάρθρωσης (Organizational Structure) και αναλυτικής περιγραφής θέσης
(Job Description).
Επιπλέον, παρότι δεν γίνεται ειδική αναφορά στη σχετική προκήρυξη για τη ΔΑΜΠ, σύμφωνα με
δημόσια δήλωσή σας ενώπιον Υπηρεσιακών και Συνδικαλιστικών Εκπροσώπων της Επιχείρησης, κατά
την τελευταία επίσκεψή σας σε Κοζάνη – Πτολεμαΐδα. Ειδικότερα στη συνάντηση που συντονίσατε
εσείς ο ίδιος το απόγευμα της 7ης Φεβρουαρίου 2020 στον ΑΗΣ Καρδιάς, αναφέρατε σαφώς ότι η έδρα
της συγκεκριμένης Διεύθυνσης θα είναι στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΔΜ).
Η δήλωσή σας, ως γνωστό, έγινε μέσω των απαντήσεων που δώσατε προς τους συμμετέχοντες κατά τη
δευτερολογία σας και αφορούσε συγκεκριμένη πρόταση που σας έθεσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου στο
πλαίσιο της τοποθέτησής του στην εν λόγω συνάντηση, μαζί με άλλα ζητήματα και προβληματισμούς
που σας ανέπτυξε διεξοδικά.
Τα εν λόγω θέματα που τέθηκαν τότε αφορούσαν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, τους υπόλοιπους
εργαζόμενους και εν γένει την επόμενη ημέρα, εξαιτίας της απολιγνιτοποίησης και του γενικότερου
μετασχηματισμού της Εταιρείας που επί δεκαετίες είχε ισχυρή παρουσία με μεγάλη συνεισφορά στο
ΑΕΠ των ενεργειακών περιοχών και όχι μόνο.
Σε συνέχεια αυτών, σε συνάντησή σας το ίδιο βράδυ με όλα τα διευθυντικά στελέχη του ΕΚΔΜ,
πληροφορηθήκαμε ότι με ενθουσιασμό ανακοινώσατε την προαναφερόμενη πρόθεσή σας,
αναφέροντας επιπλέον ότι πέραν της έδρας, η επιλογή του Διευθυντή θα γίνει από τα στελέχη της
περιοχής.
2
Όπως ήταν φυσικό, έγινε δεκτή επίσης με ενθουσιασμό, από όλα τα παριστάμενα υπηρεσιακά στελέχη
της περιοχής, τα οποία με τη μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία που διαθέτουν, θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε νέες διευθυντικές θέσεις και δραστηριότητες, αφού οι συμβατικές
πλέον μονάδες παραγωγής συρρικνώνονται δραστικά και προγραμματίζεται να καταργηθούν σε
σχετικά βραχύ χρονικό ορίζοντα.
Στη βάση αυτή, η παραπάνω απόφασή σας είναι απολύτως λογική, αν ληφθεί υπόψη ότι η κρίσιμη
μάζα των αποσυρόμενων μονάδων και ορυχείων τα επόμενα χρόνια θα είναι του ΕΚΔΜ, δεδομένου
ότι οι προς απόσυρση μονάδες της Μεγαλόπολης αφορούν τη θυγατρική εταιρεία «Λιγνιτική
Μεγαλόπολης Α.Ε.» και οι προς απόσυρση Μονάδες των Νησιών αφορούν άλλη Γενική Διεύθυνση
από αυτή στην οποία υπάγεται η νεοσυσταθείσα ΔΑΜΠ.
Επιπλέον, η ευρύτητα του αντικειμένου και η συγκέντρωση των αποσυρόμενων μέσων παραγωγής της
νέας Διεύθυνσης (ΔΑΜΠ), συνάδουν ευθέως και κατά προτεραιότητα με αυτή τη δραστηριότητα στο
Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
Πέραν της προαναφερόμενης Διεύθυνσης, η παρουσία της Επιχείρησης στο ΕΚΔΜ θα πρέπει να
παραμείνει με στιβαρότητα και ενεργή παρουσία, μέσα και από άλλες συγκεκριμένες – ονοματισμένες
οργανωτικές δομές (και στη Μεγαλόπολη), ενταγμένες ακόμη και σε άλλες Γενικές Διευθύνσεις
(επιπλέον της Γενικής Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής).
Ο Σύλλογος με δεδομένο ότι εκπροσωπεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς – Μέλη ΤΕΕ του Ομίλου
ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, παρά την αποφασισμένη απολιγνιτοποίηση και την παρεπόμενη συρρίκνωση
των δραστηριοτήτων της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής στα δύο ενεργειακά κέντρα της Χώρας,
ενδεικτικά σας προτείνει τα εξής:
1. Αναζήτηση και ανάπτυξη καινοτόμων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης στα
μεγάλα γήπεδα (συμπεριλαμβανομένων όλων των ορυχείων) και τις σημαντικές εγκαταστάσεις,
ιδιοκτησίας της ΔΕΗ στο ΕΚΔΜ και τη Μεγαλόπολη που εγκαταλείπονται αίφνης.
2. Νέες δραστηριότητες και εφαρμογές της ηλεκτροκίνησης, σε σύμπραξη με ιδιώτες επενδυτές στους
τομείς της έρευνας, ακόμη και της εγκατάστασης γραμμών παραγωγής διαφόρων τύπων οχημάτων,
ηλεκτρικών ή με καύσιμο H2, επιδιώκοντας την ουσιαστική συνεργασία και τις κάθε λογής
συνέργειες με τις αρμόδιες Περιφέρειες και τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.
Ήδη οι προαναφερόμενοι φορείς Τ.Α., βρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης υποβολής ρεαλιστικών
και αξιόπιστων σχεδίων, συμπράξεων και προτάσεων προς την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, προς άντληση και αξιοποίηση σημαντικών κονδυλίων, που θα στοχεύουν ευθέως στην
επίτευξη θέσεων εργασίας και νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών.
3. Συνολική διαχείριση των -προς κατασκευή- εξαγγελθέντων πάρκων Α.Π.Ε. της Επιχείρησης στο
ΕΚΔΜ.
4. Δραστηριότητες αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω Α.Π.Ε. για τη
βέλτιστη διαχείριση της στοχαστικά παραγόμενης εξ΄ αυτών η.ε..
5. Ανάπτυξη αντισταθμιστικών συστημάτων για την εξασφάλιση της ευστάθειας του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς, που μπορούν να γίνουν με την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών
Παραγωγής στο ΕΚΔΜ και τη Μεγαλόπολη.
6. Δυνητική συνέχιση λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων στις περιοχές που ήδη έχουν έτοιμα δίκτυα,
με κατασκευή μονάδων ΣΗΘΥΑ Φυσικού Αερίου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποσυρόμενων
λιγνιτικών μονάδων, με κόστος επένδυσης που μπορεί να κυμανθεί ακόμη και κάτω από το μισό,
σε σύγκριση με αντίστοιχες μονάδες που κατασκευάζονται εξ αρχής.
7. Διερεύνηση εναλλακτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητας τηλεθέρμανσης με
καύση βιομάζας και απορριμμάτων, σε συνέχεια ρεαλιστικών μελετών, που θα εξασφαλίζουν την
απρόσκοπτη τροφοδοσία των μονάδων σε βάθος χρόνου, χωρίς επενδυτικό ρίσκο αβέβαιης
εκμετάλλευσης.
3
8. Διαδικασίες υποβολής και έκδοσης των αναγκαίων αδειοδοτήσεων για το σύνολο των
αποσυρόμενων μέσων παραγωγής, οι οποίες θα είναι και πολλές και μακροχρόνιες, θα έχουν
αναφορά σε τοπικό επίπεδο και θα απαιτούν διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξής τους.
9. Αναζήτηση και επίτευξη των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων, στα πλαίσια του σχεδιασμού, της
μελέτης, υποβολής και διεκδίκησης σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σε συνέργειες με την
τοπική κοινωνία και τις κάθε επιπέδου Περιφερειακές και Αυτοδιοικητικές Αρχές.
Συνεπώς, στην κατεύθυνση,
i. εξυπηρέτησης των περιβαλλοντικών και κάθε λογής αναδυόμενων υποχρεώσεων της Επιχείρησης
προς Τρίτους στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και
ii. του αναγκαίου επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στην προοπτική ανάπτυξης νέων
παραγωγικών δραστηριοτήτων στα Ενεργειακά της Κέντρα, για την επίτευξη μεσομακροπρόθεσμων υπεραξιών των εκτάσεων, εγκαταστάσεων και υπολειπόμενου εξοπλισμού,
απαιτούνται υπηρεσιακοί βραχίονες (π.χ. Διευθύνσεις ΒΟΚ) της Επιχείρησης στο ΕΚΔΜ, που θα
πρέπει να συγκροτούνται από τους νέους, αλλά και τους έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς, μαζί
με τα υπόλοιπα στελέχη των Ενεργειακών Κέντρων.
Έτσι, μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη εξειδίκευση τους, θα αποτελέσουν τον
κύριο επιστημονικό μοχλό της ομαλής μετάβασης και διασφαλισμένης ανάπτυξης της Επιχείρησης και
των πλητόμενων περιοχών, διεκδικώντας με κύρος και αποτελεσματικότητα τα νέα μερίδια στις
ευκαιρίες που θα προκύψουν από τις μεγάλες επενδύσεις που προωθεί η Πολιτεία σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις προαναφερόμενες περιοχές.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη σχετική διευκρίνιση και τυχόν περαιτέρω τεκμηρίωση.
Με εντολή ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Δείτε Επίσης

Windows 11 : Πώς να τα εγκαταστήσετε άμεσα στον υπολογιστή σας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Windows 11 : Πώς να τα εγκαταστήσετε άμεσα στον υπολογιστή σας

Windows 11 :Πώς να τα εγκαταστήσετε άμεσα στον υπολογιστή σας   Η αναβάθμιση δεν είναι άμεσα διαθέσιμη για όλους, καθώς προσφέρεται αρχικά για τις νεότερες συσκευές, οι οποίες κυκλοφόρησαν με

Διαβάστε περισσότερα »
Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του... λογαριασμού - Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του… λογαριασμού – Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται η ώρα του… λογαριασμού – Ποιοι και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα Αν και η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή,

Διαβάστε περισσότερα »
Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο

Σε νέα υψηλά επίπεδα το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Σε υψηλά επίπεδα “σκαρφαλώνουν, αύριο Τρίτη οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021

ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021 Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων του προγράμματος χορήγησης Επιταγών αγοράς βιβλίων για το έτος 2021.

Διαβάστε περισσότερα »
ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους

ΑΑΔΕ: Τέσσερις νέες ψηφιακές εφαρμογές για τους φορολογούμενους   Όσα θα μπορούν να κάνουν με λίγα «κλικ» και χωρίς ταλαιπωρία οι πολίτες Ψηφιακές εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στους φορολογούμενους

Διαβάστε περισσότερα »
«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές - Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές – Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές

«Ανοίγει παράθυρο» για νέες παροχές – Στο τραπέζι κοινωνικό μέρισμα και φοροαπαλλαγές   «Ανοίγει παράθυρο» για επιπλέον μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και νέες παροχές: Αν και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υιοθετήσει λόγω

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida