4.3 C
Πτολεμαΐδα
19 Ιανουαρίου 2021η διαμόρφωση «ζωνών απολιγνιτοποίησης» στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη και τη μείωση της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια για τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης και υψηλής τάσης προβλέπει μεταξύ άλλων τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο χωροταξικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για την τροπολογία με την οποία θεσπίζονται τα μέτρα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και «Πυρήνες» των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης τα λιγνιτικά πεδία και οι λιγνιτικές μονάδες. Στις ζώνες αυτές θα επιταχυνθεί η εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που βάζουν τα θεμέλια για την υλοποίηση του σχεδιασμού της δίκαιης μετάβασης, καθώς μέσω του καθορισμού χρήσεων γης θα ξεκαθαρίζουν το τοπίο για το ποιες επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν, πού και με ποιους όρους. Ειδικές ρυθμίσεις θεσπίζονται και για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Πυρήνες των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης, προκειμένου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι σχετικές επενδύσεις που είναι κρίσιμες για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών. Για τη φορολογία στο ρεύμα προβλέπεται η εφαρμογή κλιμακωτής φορολόγησης στις επιχειρήσεις Υψηλής και Μέσης τάσης σύμφωνα με την ετήσια κατανάλωσή τους, μέτρο που όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ οδηγεί στη μείωση του ΕΦΚ σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων της Μέσης Τάσης, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις Υψηλής και Μέσης Τάσης, ο ΕΦΚ διαμορφώνεται στα 5 ευρώ/ΜWh για ετήσιες καταναλώσεις από 0 έως 10.000 MWh και 2 ευρώ/MWh για ετήσιες καταναλώσεις άνω των 10.000 MWh. Για τις ΑΠΕ οι ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί και προτείνονται με την τροπολογία προβλέπουν έκτακτη ειδική εισφορά στις μονάδες που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, έκτακτη χρέωση για το 2021 ίση με 2 ευρώ/Μεγαβατώρα στις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με 0,03 ευρώ/λίτρο από 1-1-2021. Προβλέπεται επίσης ότι για τα «νέα» έργα για τα οποία οι αιτήσεις για χορήγηση όρων σύνδεσης, είτε από ιδιώτες είτε από Ενεργειακές Κοινότητες, κατατίθενται μετά την 01.01.2021, απαιτείται συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, εξαιρουμένων των «Φωτοβολταϊκών στις στέγες». Περαιτέρω μετά την 01.01.2022, δεν θα υπογράφεται καμία σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, ακόμα και εάν αφορά αιτήσεις πριν την 01.01.2021. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ~ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ~ Στο σχέδιο νόμου προστίθεται Κεφάλαιο ΙΓ’με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Άρθρο 1 Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) – Eιδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) 1.Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.): α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα. β. Ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης» (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης). Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ.. Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και λαμβάνονται μέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία κυρώνεται από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεωνγης και η αναβάθμιση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις Ζ.ΑΠ. του παρόντος. Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.κατά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης στο Δημόσιο της κυριότητας των υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης που τις αφορά και ο τρόπος παραχώρησης στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.των εκτάσεων, των οποίων η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε και συντελέσθηκε βάσει του άρθρου 15 του ν. 4273/2014 (Α’ 146) με δαπάνες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εξόρυξη λιγνίτη και οι οποίες θα διατεθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και κάθε άλλο ζήτημα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης. Άρθρο 2 Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται κατά την αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζ.ΑΠ., όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, διεκπεραιώνονται κατ΄απόλυτη προτεραιότητα από τις αρχές που αδειοδοτούν, καθώς και όλες τις υπηρεσίες και φορείς που γνωμοδοτούν κατά την αδειοδότηση. Ειδικά τα αιτήματα για βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), η προθεσμία της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) αναστέλλεται μέχρι τη έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) της Ζ.ΑΠ. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει την υποβολή και έγκριση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή φακέλου για την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αντίστοιχα, από την αρμόδια αρχή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Για τα έργα αυτά και εφόσον η σύνδεση των σταθμών προβλέπεται να γίνει σε υφιστάμενους ή υπό κατασκευή υποσταθμούς (Υ/Σ), ή γραμμές υψηλής τάσης, ή Κέντρα ΥπερυψηλήςΤάσης (Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται υφιστάμενοι λιγνιτικοί σταθμοί,ή σταθμοί Α.Π.Ε., ή εγκαταστάσεις ορυχείων, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε) ή ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας(Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε.),χορηγούν οριστικές προσφορές σύνδεσης μετά την έκδοση της βεβαίωσηςτου άρθρου 11 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 8 ν. 3468/2006 (Α΄ 129). Εάν, για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ., προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς σε άλλη θέση ή μεταβολής των ορίων του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης των έργων Α.Π.Ε.και Σ.Η.Θ.Υ.Α.εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ. και των συνοδών αυτών έργων, για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει εκδοθεί βεβαίωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται άπαξ και μόνο εντός του Πυρήνα Ζ.ΑΠ. η μεταφορά του τόπου εγκατάστασης ή η μεταβολή των ορίων του πολυγώνου, μετά από αίτηση του κατόχου της βεβαίωσης στον φορέα αδειοδότησης του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε.είναι επιτρεπτή η επέμβαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά τόποναρμόδιας δασικής υπηρεσίας, εφόσον δεν είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών. Στην προγραμματική σύμβαση του παρόντος μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προβλέπεται ως υποχρέωση η δημιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης μεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των περιοχών των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Άρθρο 3 Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Χρέωσηεκπροσώπων φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 143 του ν. 4001/2011 α) Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ή τιμολογούνται στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) για όλες τις κατηγορίες παραγωγών. β) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά του παρόντος άρθρου υπολογίζονται και παρακρατούνται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και, για την περίπτωση των Μ.Δ.Ν., από την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν., και αποτελούνέσοδο ή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου ή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Συγκεκριμένα: (βα) Έως την 31ηΙανουαρίου 2021 ο αρμόδιος διαχειριστής εκδίδει ενημερωτικό σημείωμα, με τη μηνιαία ανάλυση της ως άνω εισφοράς, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή προς τον παραγωγό. (ββ) Για την περίπτωση των φωτοβολταϊκώνσταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η ως άνω έκτακτη εισφορά επιβάλλεται για κάθε σταθμό και υπολογίζεται επί της κατά αναλογία παραγωγής του σταθμού με βάση τα αντίστοιχα χρονομερίδιαγια την περίοδο από 1ης.1.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν υπολογισμών του ΔΑΠΕΕΠ για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και τα ΜΔΝ,ο οποίος ενημερώνει τον τρέχοντα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τον εκπρόσωπο φορτίου του πελάτη. Ο προμηθευτής εφαρμόζει και συμψηφίζει την παραπάνω έκτακτη εισφορά με τις μελλοντικές χρεοπιστώσεις προς τους δικαιούχους του ειδικού προγράμματος, βάσει της παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020, μειώνοντας αντίστοιχα τις απαιτήσεις του από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Η εισφορά εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1η.1.2021βάσει της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2020. γ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά της παρούσας υπολογίζονται και παρακρατούνταισε κάθε εκκαθάριση από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. ή από τους προμηθευτές για την ανωτέρω υποπερ.ββ) και η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της επιβληθείσας έκτακτης εισφοράςκαι ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίσθηκε η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά. δ) Ο Κώδικας Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π (Β΄ 2307/2018), ο Κώδικας Διαχείρισης Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Β΄ 78/2017) και ο Κώδικας Διαχείρισης Μ.Δ.Ν.(Β΄ 304/2014) δύναται να τροποποιούνται για την εφαρμογή της παρούσας.Σε περίπτωσης διασύνδεσης μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εντός του έτους 2021 η υποχρέωση της συναλλαγής για υπολειπόμενα ποσά υλοποιείται από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ κατόπιν στοιχείων που παρέχει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. α) Επιβάλλεται έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου (προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη), η οποίακαθορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανάμεγαβατώρα (MWh)για μεν το διασυνδεδέμενο σύστημα και το διασυνδεδέμενο δίκτυο επί των ποσοτήτων των δηλώσεων φορτίου των εκπροσώπων φορτίου που εντάχθηκαν στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό για τον μετρητή ή τους μετρητές που εκπροσωπούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο για τις ημέρες κατανομής από την 1η.1.2020 μέχρι και την 31.10.2020 και βάσει της καθαρής θέσης των εκκαθαρισθεισών εντολών αγοράς και πώλησης των εκπροσώπων φορτίου στην αγορά επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσια αγορά για τις ημέρες εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης από την 1η.11.2020 μέχρι και την 31.12.2020, για δε τα Μ.Δ.Ν. επί της παραγόμενης ενέργειας που του αναλογεί κατά το ποσοστό εκπροσώπησής του, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., κατά το έτος 2020. β) H έκτακτη χρέωση της παρούσας αποτελείέσοδο ή του υπολογαριασμούενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. διασυνδεδεμένου συστήματος και δικτύου ή του υπολογαριασμούενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μ.Δ.Ν.. Τα ποσά της χρέωσης για έκαστο των μηνών του έτους 2020 υπολογίζονται από τους αρμόδιους διαχειριστές, Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για το διασυνδεδεμένο σύστημα και διασυνδεδεμένο δίκτυο και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τα Μ.Δ.Ν., και αποστέλλονται σχετικά ενημερωτικά σημειώματα στους εκπροσώπους φορτίου. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Ε.Χ.Ε. Α.Ε.) παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ για τους απαιτούμενους υπολογισμούς της έκτακτης χρέωσης. Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του έτους 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή προς τον εκπρόσωπο φορτίου. Σε περίπτωση διασύνδεσης των Μ.Δ.Ν. με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του έτους 2021, η υποχρέωση της συναλλαγής για τυχόν υπολειπόμενο ποσά υλοποιείται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. κατόπιν στοιχείων που παρέχει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. γ) Κάθε θέμα σχετικά με τον υπολογισμό της χρέωσης, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό των συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. και στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν., οι οποίοι τροποποιούνται ενός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. α) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1298/2020 (Β’ 4415) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),την 1η.11.2020, ηυποπερ.αα) της περ.α) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011(Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 για την ενέργεια από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής ή με σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α´ 129) ήαντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006, περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκώνειδικού προγράμματος του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α´ 129) ήσύμβαση συμψηφισμού ενέργειας,σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Β΄ 5914/2018), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β΄ 428/2020), του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β΄ 5910/2018,όπως διορθώθηκε με το Β΄ 468/2019), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Β΄ 3076/2020)και του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.». β) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016,σύμφωνα με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 1298/2020, την 1η.11.2020, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ) στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179)ως εξής: «εε) το μέρος εκ των ποσών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων, το οποίο δεν χρεοπιστώνεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης, κατά τη συμμετοχή τους είτε απευθείας είτε μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 εντός του μεταβατικού διαστήματος και μέχρι την ανάληψη από τους κατόχους των ανωτέρω αδειών πλήρους υποχρέωσης εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κανονισμού Εκκαθάρισης ΘέσεωνΑγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, στστ) τα ποσά που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων, τα οποία αφορούν σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι λειτουργούν μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 της υπό στοιχείαΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/2019απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1020) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης,του Κανονισμού Εκκαθάρισης ΘέσεωνΑγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.». γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, η λέξη «Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.». δ) Στην υποπερ. (ββ) της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η φράση «Λειτουργό της Αγοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης». ε) Στην παρ. 5 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η φράση «Λειτουργό της Αγοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης». Άρθρο 4 Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 Επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), εξαιρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, επιβάλλεται πράσινο τέλος ύψους τριάντα ευρώ (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το πράσινο τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσηςτου προϊόντος αυτού. Το άρθρο 56 του ν.2960/2001 για το απαιτητό του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά τον χρόνο που το προϊόν τίθεται σε ανάλωση και το άρθρο 109 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα για το πράσινο τέλος. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσηςτου πετρελαίου εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, εφαρμόζεται αναλογικά και για το πράσινο τέλος. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας. Τα έσοδα από το πράσινο τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται ο σκοπός, η κίνηση του λογαριασμού, η εγγραφή των πιστώσεων και κάθε άλλο ειδικό θέμα. Τα έσοδα από την είσπραξη του πράσινου τέλους διατίθενται για την υλοποίηση δράσεων ειδικού σκοπού στο πλαίσιο των ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το έτος 2030, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β’ 4893/31.12.2019) και ειδικότερα για την ενίσχυση των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών, μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας. Ως έναρξη ισχύος του άρθρου ορίζεται η 1η.1.2021. Άρθρο 5 Αναστολή της υπογραφής Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), αναστέλλεται η υπογραφή συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης των άρθρων 9 και 10 του νόμουαυτού για: α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), πλην αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης του ενός (1) μεγαβάτ (MW), β) αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των τριών (3) μεγαβάτ(MW) και ειδικά για ενεργειακές κοινότητες (Ε.Κοιν.) μεγαλύτερης των έξι (6) μεγαβάτ (MW) και, γ) φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των πεντακοσίων (500) κιλοβάτ (kW) και ειδικά για Ε.Κοιν. μεγαλύτερης του 1MW. Η αναστολή δεν ισχύει για τη σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για σταθμούς: γα) που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, ή γβ) που έχουν αποδεχθεί την οριστική προσφορά σύνδεσης με τη συνυποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής ως και την 31.12.2020. γγ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4643/2019 (Α’ 193). Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016, αναστέλλεται η έκδοση οριστικών προσφορών σύνδεσης και τροποποιήσεων οριστικών προσφορών σύνδεσης λόγω αύξησης ισχύος, για υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.). Άρθρο 6 Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4414/2016και άρθρου 2 τουν. 4513/2018 Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθενται νέες παρ. 3β, 3γ, 3δ,3στως εξής: «3β. Για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούςσταθμούς που υποβάλλονται από την 1η.1.2021 στον αρμόδιο διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η.1.2021, συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ. Έως τις 28.2.2021, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούςσταθμούς που έχουν υποβληθεί πριν τις 31.12.2020, επισημαίνοντας ότι εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο. 3γ. Μετά την 1η.1.2022,δεν δύναται να υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. 3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η.7.2021, να συνάψει πάνω από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για συνολική εγκατεστημένη ισχύ πάνω από ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. 3ε. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β΄ βαθμού και για τις Ε.Κοιν. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ. 3β και 3δ, αλλά εφαρμόζονται μόνο η παρ. 3γ, καθώς και το συνολικό όριο ισχύος της παρ.3α. 3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3γ, 3δ και 3επαρατείνονται κατά ένα (1) έτος.». Στο άρθρο 2 του ν. 4513/2018 (Α’ 9) προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής: «5. Μέλος Ε.Κοιν. που έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, ο οποίος ενισχύεται μέσω Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ενεργειακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό, με την επιφύλαξη της παρ. 4. Ε. Κοιν. που έχουν συσταθεί με τον σκοπό της παρ. 5 οφείλουν αμελλητί να τροποποιήσουν τη σύνθεση των μελών τους, ώστε τα μέλη τους να μην αποτελούν μέλη και άλλης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό,ακόμη και σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού τους. Εάν κατά τον έλεγχο εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης από Ε.Κοιν., διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προϋφιστάμενης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης της τροποποίησης του τροποποιημένου καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)». Άρθρο 7 Κριτήρια Στρατηγικών Επενδύσεων στις ΑΠΕ – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 1.Στο άρθρο 10 του ν. 4608/2019 (Α΄66) προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Οι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) δεν χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» με την έννοια των περ.(α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 2, εκτός εάν, σωρευτικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις εκάστης των περιπτώσεων της παρ. 2, εμπίπτουν και σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: (α) Αποτελούν έργα καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών που αξιοποιούν ενεργειακές τεχνολογίες και εφαρμογές για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.,που έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και κοινό σημείο σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το χαρακτηρισμό ενός έργου ως καινοτόμου και την εξέτασή του για ένταξη στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων η επενδυτική πρόταση αφορά έργα που χρησιμοποιούνμια από τις παρακάτω τεχνολογίες: (αα) συστημάτωναποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, (ββ) παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, (γγ) εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών και πλωτών φωτοβολταϊκώνπάρκων, (δδ) έργων Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της επικράτειαςμε το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου, (εε) έργων Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), (στστ) υβριδικών έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ). Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, προκειμένου ένα έργο να χαρακτηριστεί ως καινοτόμο, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. αποστέλλει σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο οφείλει να απαντήσει στο εν λόγω αίτημα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. (β) Αποτελούν έργα Α.Π.Ε. που έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ και κοινό σημείο σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για έργα Α.Π.Ε. που λαμβάνουν το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 13, η οριστική προσφορά σύνδεσης δεν χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το έργο πληροί το κριτήριο του κοινού σημείου σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ζητά τη γνώμη του αρμόδιου διαχειριστή, ο οποίος οφείλει να απαντήσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.». Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απόΑ.Π.Ε., για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Στρατηγικών Επενδύσεων και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4608/2019, δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, ακόμα και εάν δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1, χωρίς στην περίπτωση αυτή να τους χορηγείται κατά προτεραιότητα η οριστική προσφορά σύνδεσης έναντι λοιπών αιτήσεων, σύμφωνα με το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 13 του ν. 4608/2019. Άρθρο 8 Αύξηση ορίου ισχύος σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού – Τροποποίηση άρθρου 14α του ν. 3468/2006 Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίστανται ως εξής: «Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 3 ΜW για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ειδικά για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥ.Α. και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του νομικού προσώπου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στη νήσο Κρήτη επιτρέπεται η εγκατάστασή τους με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ίση με το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης και, στην περίπτωση που υπάρχει σύστημα αποθήκευσης,με μέγιστη ονομαστική ισχύ του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε ΚVA) ίση με την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (σε kW).» Άρθρο 9 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 H περ. κα’της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄265), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «κα) Ηλεκτρική ενέργεια 2716 1) για επιχειρηματική χρήση – από καταναλωτές υψηλής και μέσης τάσης βάσει κλίμακας κατανάλωσης ανά έτος: από 0 έως και 10.000 MWh 5 MWh μεγαλύτερη από 10.000 ΜWh 2 -από τους λοιπούς καταναλωτές 5 2) για μη επιχειρηματική χρήση MWh» – από οικιακή χρήση 2,2 – από λοιπές χρήσεις 5 Οιδιατάξειςτoυ παρόντος άρθρου ισχύουν από 1ης.1.2021. Άρθρο 10 Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ΗΡΑΕ δύναται αποκλειστικά́ εντός του έτους 2021 να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη γεωπληροφοριακών χαρτών σε διανυσματική μορφή στους οποίους θα αποτυπώνονται οι περιοχές αποκλεισμού, ζώνες ασυμβατότητας και οι ζώνες που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες αποστάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., καθώς και άλλες αναγκαίες πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψη κατά την αδειοδότηση των Α.Π.Ε., κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Το συνολικό́ ποσό́ των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου δεν μπορεί́ να υπερβαίνει τις εκατόνπενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται αποκλειστικά εντός του έτους 2021 να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις για την αναβάθμιση, την παραμετροποίηση, τη συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων εκκαθαρίσεων και υπολογισμών των μηνιαίων χρεώσεων παραγωγής των σταθμών Α.Π.Ε. και των μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 235 του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το άρθρο 34 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η δυνατότητα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τηνΑνώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.» Άρθρο 11 Παράταση υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργίατων λατομείων σχιστολιθικών πλακών – Τροποποίηση της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται και η παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής: «23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών, οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), μέχρι τις 30.6.2021. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό(50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρο 45. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του παρόντος.». Η παρ. 1 ισχύει αναδρομικά από 1ης.7.2020. Άρθρο 12 Διακυβέρνηση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: Η παρ. 9 του άρθρου 148 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 10 του άρθρου πρώτου του π.δ. 14/2012 (Α΄ 21). Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται εντός των Ζ.ΑΠ. χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης μέσω της εκπόνησης και έγκρισης Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) κατά τις διατάξεις του παρόντος και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχει το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ειδικά για την εξέταση Ε.Π.Σ. της παρούσας, το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Κ.Ε.Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α.) συνεδριάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) που αφορούν στις Ζ.ΑΠ. της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ετησίως, κατανέμονται και αποδίδονται τα έσοδα από την είσπραξη του πράσινου τέλους για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων της παρ. 4 του άρθρου 4 και καθορίζονται το ποσοστό των εσόδων, η διαδικασία κατανομής και απόδοσης τους. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποδίδονται τα έσοδα ως πόροι του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) που τηρείται από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» ή να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Αρμόδια διεύθυνση για την υλοποίηση του παρόντος άρθρου ορίζεται η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις Το άρθρο 15 του ν. 4273/2014 (Α’ 146) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) καταργείται από την 1η.1.2021. Οι παρ. 9 έως και15 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σχετικά Άρθρα «Μπόνους» 1,5 δισ. ευρώ στις λιγνιτικές περιοχές από το «Ταμείο Ανάκαμψης» Φθηνότερο ρεύμα για τη βιομηχανία στο δίκτυο μέσης τάσης ΥΠΕΝ: ενιαία διαδημοτική εταιρία για την τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία ΥΠΕΝ: σε δημόσια διαβούλευση το masterplan για την απολιγνιτοποίηση Task Force για επενδύσεις απολιγνιτοποίησης Τροπολογίες για κεντρική ΥΔΟΜ στο ΥΠΕΝ, ΕΛΑΠΕ και απολιγνιτοποίηση
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτή είναι η ενεργειακή τροπολογία, τι προβλέπει για ΑΠΕ και απολιγνιτοποίηση

η διαμόρφωση «ζωνών απολιγνιτοποίησης» στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη και τη μείωση της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια για τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης και υψηλής τάσης προβλέπει μεταξύ άλλων τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο χωροταξικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για την τροπολογία με την οποία θεσπίζονται τα μέτρα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και «Πυρήνες» των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης τα λιγνιτικά πεδία και οι λιγνιτικές μονάδες.

Στις ζώνες αυτές θα επιταχυνθεί η εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που βάζουν τα θεμέλια για την υλοποίηση του σχεδιασμού της δίκαιης μετάβασης, καθώς μέσω του καθορισμού χρήσεων γης θα ξεκαθαρίζουν το τοπίο για το ποιες επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν, πού και με ποιους όρους.

Ειδικές ρυθμίσεις θεσπίζονται και για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Πυρήνες των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης, προκειμένου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι σχετικές επενδύσεις που είναι κρίσιμες για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών.

Για τη φορολογία στο ρεύμα προβλέπεται η εφαρμογή κλιμακωτής φορολόγησης στις επιχειρήσεις Υψηλής και Μέσης τάσης σύμφωνα με την ετήσια κατανάλωσή τους, μέτρο που όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ οδηγεί στη μείωση του ΕΦΚ σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων της Μέσης Τάσης, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ειδικότερα, για επιχειρήσεις Υψηλής και Μέσης Τάσης, ο ΕΦΚ διαμορφώνεται στα 5 ευρώ/ΜWh  για ετήσιες καταναλώσεις από 0 έως 10.000 MWh και 2 ευρώ/MWh για ετήσιες καταναλώσεις άνω των 10.000 MWh.

Για τις ΑΠΕ οι ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί και προτείνονται με την τροπολογία προβλέπουν έκτακτη ειδική εισφορά στις μονάδες που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, έκτακτη χρέωση  για το 2021 ίση με 2 ευρώ/Μεγαβατώρα  στις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με 0,03 ευρώ/λίτρο από 1-1-2021. Προβλέπεται επίσης ότι για τα «νέα» έργα για τα οποία οι αιτήσεις για χορήγηση όρων σύνδεσης, είτε από ιδιώτες είτε από Ενεργειακές Κοινότητες, κατατίθενται μετά την 01.01.2021, απαιτείται συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, εξαιρουμένων των «Φωτοβολταϊκών στις στέγες». Περαιτέρω μετά την 01.01.2022, δεν θα υπογράφεται καμία σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, ακόμα και εάν αφορά αιτήσεις πριν την 01.01.2021.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

~ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ~

Στο σχέδιο νόμου προστίθεται Κεφάλαιο ΙΓ’με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Άρθρο 1

Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) – Eιδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)

1.Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.):

α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα.

β. Ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης» (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης).

Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ..

Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και λαμβάνονται μέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.

 1. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία κυρώνεται από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεωνγης και η αναβάθμιση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις Ζ.ΑΠ. του παρόντος.

Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.κατά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης στο Δημόσιο της κυριότητας των υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης που τις αφορά και ο τρόπος παραχώρησης στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.των εκτάσεων, των οποίων η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε και συντελέσθηκε βάσει του άρθρου 15 του ν. 4273/2014 (Α’ 146) με δαπάνες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εξόρυξη λιγνίτη και οι οποίες θα διατεθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και κάθε άλλο ζήτημα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.

Άρθρο 2

Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)

 1. Άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται κατά την αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζ.ΑΠ., όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, διεκπεραιώνονται κατ΄απόλυτη προτεραιότητα από τις αρχές που αδειοδοτούν, καθώς και όλες τις υπηρεσίες και φορείς που γνωμοδοτούν κατά την αδειοδότηση. Ειδικά τα αιτήματα για βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων.
 2. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), η προθεσμία της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) αναστέλλεται μέχρι τη έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) της Ζ.ΑΠ. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει την υποβολή και έγκριση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή φακέλου για την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αντίστοιχα, από την αρμόδια αρχή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
 3. Για τα έργα αυτά και εφόσον η σύνδεση των σταθμών προβλέπεται να γίνει σε υφιστάμενους ή υπό κατασκευή υποσταθμούς (Υ/Σ), ή γραμμές υψηλής τάσης, ή Κέντρα ΥπερυψηλήςΤάσης (Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται υφιστάμενοι λιγνιτικοί σταθμοί,ή σταθμοί Α.Π.Ε., ή εγκαταστάσεις ορυχείων, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε) ή ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας(Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε.),χορηγούν οριστικές προσφορές σύνδεσης μετά την έκδοση της βεβαίωσηςτου άρθρου 11 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 8 ν. 3468/2006 (Α΄ 129).
 4. Εάν, για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ., προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς σε άλλη θέση ή μεταβολής των ορίων του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης των έργων Α.Π.Ε.και Σ.Η.Θ.Υ.Α.εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ. και των συνοδών αυτών έργων, για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει εκδοθεί βεβαίωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται άπαξ και μόνο εντός του Πυρήνα Ζ.ΑΠ. η μεταφορά του τόπου εγκατάστασης ή η μεταβολή των ορίων του πολυγώνου, μετά από αίτηση του κατόχου της βεβαίωσης στον φορέα αδειοδότησης του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020.
 5. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε.είναι επιτρεπτή η επέμβαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά τόποναρμόδιας δασικής υπηρεσίας, εφόσον δεν είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών.

Στην προγραμματική σύμβαση του παρόντος μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προβλέπεται ως υποχρέωση η δημιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης μεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των περιοχών των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 3

Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Χρέωσηεκπροσώπων φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 143 του ν. 4001/2011

 1. α) Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ή τιμολογούνται στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) για όλες τις κατηγορίες παραγωγών.

β) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά του παρόντος άρθρου υπολογίζονται και παρακρατούνται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την  επωνυμία Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και, για την περίπτωση των Μ.Δ.Ν., από την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν., και αποτελούνέσοδο ή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου ή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Συγκεκριμένα:

(βα) Έως την 31ηΙανουαρίου 2021 ο αρμόδιος διαχειριστής εκδίδει ενημερωτικό σημείωμα, με τη μηνιαία ανάλυση της ως άνω εισφοράς, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή προς τον παραγωγό.

(ββ) Για την περίπτωση των φωτοβολταϊκώνσταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η ως άνω έκτακτη εισφορά επιβάλλεται για κάθε σταθμό και υπολογίζεται επί της κατά αναλογία παραγωγής του σταθμού με βάση τα αντίστοιχα χρονομερίδιαγια την περίοδο από 1ης.1.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν υπολογισμών του ΔΑΠΕΕΠ για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και τα ΜΔΝ,ο οποίος ενημερώνει τον τρέχοντα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τον εκπρόσωπο φορτίου του πελάτη. Ο προμηθευτής εφαρμόζει και συμψηφίζει την παραπάνω έκτακτη εισφορά με τις μελλοντικές χρεοπιστώσεις προς τους δικαιούχους του ειδικού προγράμματος, βάσει της παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020, μειώνοντας αντίστοιχα τις απαιτήσεις του από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Η εισφορά εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1η.1.2021βάσει της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2020.

γ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά της παρούσας υπολογίζονται και παρακρατούνταισε κάθε εκκαθάριση από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. ή από τους προμηθευτές για την ανωτέρω υποπερ.ββ) και η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της επιβληθείσας έκτακτης εισφοράςκαι ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και  υπολογίσθηκε η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά.

δ) Ο Κώδικας Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π (Β΄ 2307/2018), ο Κώδικας Διαχείρισης Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Β΄ 78/2017) και ο Κώδικας Διαχείρισης Μ.Δ.Ν.(Β΄ 304/2014) δύναται να τροποποιούνται για την εφαρμογή της παρούσας.Σε περίπτωσης διασύνδεσης μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εντός του έτους 2021 η υποχρέωση της συναλλαγής για υπολειπόμενα ποσά υλοποιείται από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ κατόπιν στοιχείων που παρέχει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

 1. α) Επιβάλλεται έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου (προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη), η οποίακαθορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανάμεγαβατώρα (MWh)για μεν το διασυνδεδέμενο σύστημα και το διασυνδεδέμενο δίκτυο επί των ποσοτήτων των δηλώσεων φορτίου των εκπροσώπων φορτίου που εντάχθηκαν στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό για τον μετρητή ή τους μετρητές που εκπροσωπούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο για τις ημέρες κατανομής από την 1η.1.2020 μέχρι και την 31.10.2020 και βάσει της καθαρής θέσης των εκκαθαρισθεισών εντολών αγοράς και πώλησης των εκπροσώπων φορτίου στην αγορά επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσια αγορά για τις ημέρες εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης από την 1η.11.2020 μέχρι και την 31.12.2020, για δε τα Μ.Δ.Ν. επί της παραγόμενης ενέργειας που του αναλογεί κατά το ποσοστό εκπροσώπησής του, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., κατά το έτος 2020.

β) H έκτακτη χρέωση της παρούσας αποτελείέσοδο ή του υπολογαριασμούενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. διασυνδεδεμένου συστήματος και δικτύου ή του υπολογαριασμούενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μ.Δ.Ν..

Τα ποσά της χρέωσης για έκαστο των μηνών του έτους 2020 υπολογίζονται από τους αρμόδιους διαχειριστές, Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για το διασυνδεδεμένο σύστημα και διασυνδεδεμένο δίκτυο και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τα Μ.Δ.Ν., και αποστέλλονται σχετικά ενημερωτικά σημειώματα στους εκπροσώπους φορτίου. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Ε.Χ.Ε. Α.Ε.)  παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ για τους απαιτούμενους υπολογισμούς της έκτακτης χρέωσης.

Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του έτους 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή προς τον εκπρόσωπο φορτίου.

Σε περίπτωση διασύνδεσης των Μ.Δ.Ν. με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του έτους 2021, η υποχρέωση της συναλλαγής για τυχόν υπολειπόμενο ποσά υλοποιείται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. κατόπιν στοιχείων που παρέχει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

γ) Κάθε θέμα σχετικά με τον υπολογισμό της χρέωσης, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό των συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. και στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν., οι οποίοι τροποποιούνται ενός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 1. α) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1298/2020 (Β’ 4415) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),την 1η.11.2020, ηυποπερ.αα) της περ.α) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011(Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016  για την ενέργεια από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής ή με σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α´ 129) ήαντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006, περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκώνειδικού προγράμματος του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α´ 129) ήσύμβαση συμψηφισμού ενέργειας,σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Β΄ 5914/2018), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β΄ 428/2020), του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β΄ 5910/2018,όπως διορθώθηκε με το Β΄ 468/2019), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Β΄ 3076/2020)και του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ.

Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.».

β) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016,σύμφωνα με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 1298/2020, την 1η.11.2020, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ) στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179)ως εξής:

«εε) το μέρος εκ των ποσών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων, το οποίο δεν χρεοπιστώνεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης, κατά τη συμμετοχή τους είτε απευθείας είτε μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 εντός του μεταβατικού διαστήματος και μέχρι την ανάληψη από τους κατόχους των ανωτέρω αδειών πλήρους υποχρέωσης εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κανονισμού Εκκαθάρισης ΘέσεωνΑγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ,

στστ) τα ποσά που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων, τα οποία αφορούν σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι λειτουργούν μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 της υπό στοιχείαΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/2019απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1020) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης,του Κανονισμού Εκκαθάρισης ΘέσεωνΑγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.».

γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, η λέξη «Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.».

δ) Στην υποπερ. (ββ) της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η φράση «Λειτουργό της Αγοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης».

ε) Στην παρ. 5 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η φράση «Λειτουργό της Αγοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης».

Άρθρο 4

Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

 1. Επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), εξαιρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, επιβάλλεται πράσινο τέλος ύψους τριάντα ευρώ (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το πράσινο τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσηςτου προϊόντος αυτού.
 2. Το άρθρο 56 του ν.2960/2001 για το απαιτητό του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά τον χρόνο που το προϊόν τίθεται σε ανάλωση και το άρθρο 109 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα για το πράσινο τέλος.
 3. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσηςτου πετρελαίου εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, εφαρμόζεται αναλογικά και για το πράσινο τέλος. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
 4. Τα έσοδα από το πράσινο τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται ο σκοπός, η κίνηση του λογαριασμού, η εγγραφή των πιστώσεων και κάθε άλλο ειδικό θέμα.
 5. Τα έσοδα από την είσπραξη του πράσινου τέλους διατίθενται για την υλοποίηση δράσεων ειδικού σκοπού στο πλαίσιο των ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το έτος 2030, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β’ 4893/31.12.2019) και ειδικότερα για την ενίσχυση των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών, μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας.
 6. Ως έναρξη ισχύος του άρθρου ορίζεται η 1η.1.2021.

Άρθρο 5

Αναστολή της υπογραφής Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης

 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), αναστέλλεται η υπογραφή συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης των άρθρων 9 και 10 του νόμουαυτού για:

α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), πλην αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης του ενός (1) μεγαβάτ (MW),

β) αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των τριών (3) μεγαβάτ(MW) και ειδικά για ενεργειακές κοινότητες (Ε.Κοιν.) μεγαλύτερης των έξι (6) μεγαβάτ (MW) και,

γ) φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των πεντακοσίων (500) κιλοβάτ (kW) και ειδικά για Ε.Κοιν. μεγαλύτερης του 1MW.

Η αναστολή δεν ισχύει για τη σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για σταθμούς:

γα) που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, ή

γβ) που έχουν αποδεχθεί την οριστική προσφορά σύνδεσης με τη συνυποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής ως και την 31.12.2020.

γγ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4643/2019 (Α’ 193).

 1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016, αναστέλλεται η έκδοση οριστικών προσφορών σύνδεσης και τροποποιήσεων οριστικών προσφορών σύνδεσης λόγω αύξησης ισχύος, για υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.).

Άρθρο 6

Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4414/2016και άρθρου 2 τουν. 4513/2018

 1. Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθενται νέες παρ. 3β, 3γ, 3δ,3στως εξής:

«3β. Για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούςσταθμούς που υποβάλλονται από την 1η.1.2021 στον αρμόδιο διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και  κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η.1.2021, συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ.

Έως τις 28.2.2021, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούςσταθμούς που έχουν υποβληθεί πριν τις 31.12.2020, επισημαίνοντας ότι εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο.

3γ. Μετά την 1η.1.2022,δεν δύναται να υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η.7.2021, να συνάψει πάνω από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για συνολική εγκατεστημένη ισχύ πάνω από ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

3ε. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β΄ βαθμού και για τις Ε.Κοιν. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ. 3β και 3δ, αλλά εφαρμόζονται μόνο η παρ. 3γ, καθώς και το συνολικό όριο ισχύος της παρ.3α.

3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3γ, 3δ και 3επαρατείνονται κατά ένα (1) έτος.».

 1. Στο άρθρο 2 του ν. 4513/2018 (Α’ 9) προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Μέλος Ε.Κοιν. που έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, ο οποίος ενισχύεται μέσω Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ενεργειακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό, με την επιφύλαξη της παρ. 4.

 1. Ε. Κοιν. που έχουν συσταθεί με τον σκοπό της παρ. 5 οφείλουν αμελλητί να τροποποιήσουν τη σύνθεση των μελών τους, ώστε τα μέλη τους να μην αποτελούν μέλη και άλλης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό,ακόμη και σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού τους.

Εάν κατά τον έλεγχο εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης από Ε.Κοιν., διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προϋφιστάμενης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης της τροποποίησης του τροποποιημένου καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

Άρθρο 7

Κριτήρια Στρατηγικών Επενδύσεων στις ΑΠΕ – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4608/2019

1.Στο άρθρο 10 του ν. 4608/2019 (Α΄66) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) δεν χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» με την έννοια των περ.(α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 2, εκτός εάν, σωρευτικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις εκάστης των περιπτώσεων της παρ. 2, εμπίπτουν και σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Αποτελούν έργα καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών που αξιοποιούν ενεργειακές τεχνολογίες και εφαρμογές για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.,που έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και κοινό σημείο σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για το χαρακτηρισμό ενός έργου ως καινοτόμου και την εξέτασή του για ένταξη στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων η επενδυτική πρόταση αφορά έργα που χρησιμοποιούνμια από τις παρακάτω τεχνολογίες:

(αα) συστημάτωναποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

(ββ) παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου,

(γγ) εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών και πλωτών φωτοβολταϊκώνπάρκων,

(δδ) έργων Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της επικράτειαςμε το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου,

(εε) έργων Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4414/2016 (Α’ 149),

(στστ) υβριδικών έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).

Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, προκειμένου ένα έργο να χαρακτηριστεί ως καινοτόμο, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. αποστέλλει σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο οφείλει να απαντήσει στο εν λόγω αίτημα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

(β) Αποτελούν έργα Α.Π.Ε. που έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εκατό εκατομμυρίων  (100.000.000) ευρώ και κοινό σημείο σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για έργα Α.Π.Ε. που λαμβάνουν το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 13, η οριστική προσφορά σύνδεσης δεν χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.

Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το έργο πληροί το κριτήριο του κοινού σημείου σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ζητά τη γνώμη του αρμόδιου διαχειριστή, ο οποίος οφείλει να απαντήσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.».

 1. Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απόΑ.Π.Ε., για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Στρατηγικών Επενδύσεων και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4608/2019, δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, ακόμα και εάν δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1, χωρίς στην περίπτωση αυτή να τους χορηγείται κατά προτεραιότητα η οριστική προσφορά σύνδεσης έναντι λοιπών αιτήσεων, σύμφωνα με το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 13 του ν. 4608/2019.

Άρθρο 8

Αύξηση ορίου ισχύος σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού –

Τροποποίηση άρθρου 14α του ν. 3468/2006

Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίστανται ως εξής:

«Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 3 ΜW για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ειδικά για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥ.Α. και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του νομικού προσώπου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στη νήσο Κρήτη επιτρέπεται η εγκατάστασή τους με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ίση με το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης και, στην περίπτωση που υπάρχει σύστημα αποθήκευσης,με μέγιστη ονομαστική ισχύ του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε ΚVA) ίση με την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (σε kW).»

Άρθρο 9

Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

 1. H περ. κα’της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄265), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«κα) Ηλεκτρική ενέργεια 2716
1) για επιχειρηματική χρήση

 

– από καταναλωτές υψηλής και μέσης τάσης βάσει κλίμακας κατανάλωσης ανά έτος:

 

από 0 έως και 10.000 MWh

 

 

 

 

 

 

5

 

 

MWh

μεγαλύτερη από 10.000 ΜWh 2
-από τους λοιπούς καταναλωτές 5
 

2) για μη επιχειρηματική χρήση

MWh»
– από οικιακή χρήση 2,2
– από λοιπές χρήσεις 5
 1. Οιδιατάξειςτoυ παρόντος άρθρου ισχύουν από 1ης.1.2021.

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)

 1. ΗΡΑΕ δύναται αποκλειστικά́ εντός του έτους 2021 να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη γεωπληροφοριακών χαρτών σε διανυσματική μορφή στους οποίους θα αποτυπώνονται οι περιοχές αποκλεισμού, ζώνες ασυμβατότητας και οι ζώνες που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες αποστάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., καθώς και άλλες αναγκαίες πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψη κατά την αδειοδότηση των Α.Π.Ε., κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Το συνολικό́ ποσό́ των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου δεν μπορεί́ να υπερβαίνει τις εκατόνπενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
 2. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται αποκλειστικά εντός του έτους 2021 να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις για την αναβάθμιση, την παραμετροποίηση, τη συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων εκκαθαρίσεων και υπολογισμών των μηνιαίων χρεώσεων παραγωγής των σταθμών Α.Π.Ε. και των μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 235 του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 3. Το άρθρο 34 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η δυνατότητα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τηνΑνώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.»

Άρθρο 11

Παράταση υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργίατων λατομείων σχιστολιθικών πλακών – Τροποποίηση της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018

 1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται και η παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών, οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), μέχρι τις 30.6.2021. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό(50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρο 45. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του παρόντος.».

 1. Η παρ. 1 ισχύει αναδρομικά από 1ης.7.2020.

Άρθρο 12

Διακυβέρνηση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 1. Η παρ. 9 του άρθρου 148 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
 2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 10 του άρθρου πρώτου του π.δ. 14/2012 (Α΄ 21).

Άρθρο 13

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται εντός των Ζ.ΑΠ. χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης μέσω της εκπόνησης και έγκρισης Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) κατά τις διατάξεις του παρόντος και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχει το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Ειδικά για την εξέταση Ε.Π.Σ. της παρούσας, το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Κ.Ε.Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α.) συνεδριάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) που αφορούν στις Ζ.ΑΠ. της παρ. 1.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ετησίως, κατανέμονται και αποδίδονται τα έσοδα από την είσπραξη του πράσινου τέλους για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων της παρ. 4 του άρθρου 4 και καθορίζονται το ποσοστό των εσόδων, η διαδικασία κατανομής και απόδοσης τους. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποδίδονται τα έσοδα ως πόροι του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) που τηρείται από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» ή να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Αρμόδια διεύθυνση για την υλοποίηση του παρόντος άρθρου ορίζεται η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις

 1. Το άρθρο 15 του ν. 4273/2014 (Α’ 146) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) καταργείται από την 1η.1.2021.
 3. Οι παρ. 9 έως και15 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

 

ecopress.grΦόρτωση....
Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 6981893715, στο facebook , μέσω email στο info@eordaialive.com.
ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Η Δυτική Μακεδονία υποδέχεται την νέα δεκαετία με αποφάσεις που…