Πως θα αποσχισθούν από την ΔΕΗ οι υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές – Τι προβλέπεται για ακίνητα, ΑΠΕ και αποθήκευση

Πως θα αποσχισθούν από την ΔΕΗ οι υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές - Τι προβλέπεται για ακίνητα, ΑΠΕ και αποθήκευση

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Πως θα αποσχισθούν από την ΔΕΗ οι υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές – Τι προβλέπεται για ακίνητα, ΑΠΕ και αποθήκευση

Οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Πυρήνες των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης για δραστηριότητες  αφορούν και στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Σε μια ακόμη αλλαγή της οργανωτικής δομής της ΔΕΗ θα οδηγήσει το σχέδιο απολιγνιτοποίησης της κυβέρνησης όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.
Συγκεκριμένα η ΔΕΗ θα προχωρήσει στη δημιουργία μια νέας εταιρίας μέσω απόσχισης κλάδου στην οποία θα εισφέρει τις δραστηριότητες της στα λιγνιτικά πεδία της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.
Η νέα εταιρία θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των ορυχείων Αμυνταίου, Κλειδιού και Πτολεμαΐδας στη Δυτική Μακεδονία, των ορυχείων της Μεγαλόπολης, αλλά και τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μεγαλόπολης μαζί με τα υποκείμενα ακίνητα στις εκτάσεις γης, και τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και οποιοδήποτε άλλο ενσώματο ή άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ.

Ποιές είναι οι Ζώνες Απολιγνιτοποίησης

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νόμο ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» ορίζονται:
α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
β. Ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επίσης χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης.
Η ΔΕΗ που αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, μεταβιβάζει τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. σε νέα ανώνυμη εταιρεία και για το σκοπό της απόσχισης συντάσσεται λογιστική κατάσταση κλάδου, καθώς και έκθεση αποτίμησης της αξίας του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας προσδιορίζεται με βάση την αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Το σχέδιο διάσπασης μπορεί να ορίζει ότι μέρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου απεικονίζεται σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της νέας εταιρείας.
Έναντι της μεταβίβασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. εκδίδονται από την νέα εταιρεία, μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΗ κατ’ αναλογία της συμμετοχής της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη μεταβίβαση του Κλάδου ισχύουν τα εξής:

  1. Στα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ., που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της απόσχισης, δεν περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη που έχουν παραχωρηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., τα οποία παραμένουν σ’ αυτήν, όπως και οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις, οι οποίες συναρτώνται με τη μεταλλευτική αυτή δραστηριότητα.
  2. Στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των εκτάσεων και των υποδομών που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της απόσχισης, για όσο χρόνο επιτρέπεται στις εκτάσεις αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα.
  3. Η νέα εταιρεία καθίσταται καθολικός διάδοχος όσον αφορά τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως καθορίζεται στη σύμβαση απόσχισης.
  4. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ. από και προς τη ΔΕΗ και την νέα εταιρεία, επιτρέπονται κατατμήσεις ακινήτων με ελάχιστο όριο τέσσερα στρέμματα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το εναπομένον αρχικό γήπεδο και το μεταβιβαζόμενο τμήμα του θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα, όπως έχουν μετά την πράξη κατάτμησης, εφόσον έχουν κατ’ ελάχιστο όριο 4 στρέμματα. Σε περίπτωση γηπέδου που στερείται πρόσβασης σε κοινόχρηστο δρόμο λόγω της κατάτμησης, με την ίδια πράξη συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος του τμήματος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο, η οποία νοείται ως «πρόσωπο» κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Εκτάσεις για Αποθήκευση και ΑΠΕ

Η επωφελούμενη εταιρεία αναλαμβάνει τα φορολογικά αποθεματικά που σχημάτισε η Δ.Ε.Η. A.E., τα οποία σχετίζονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο και απολαμβάνει τις φορολογικές απαλλαγές, υπό τις προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την Δ.Ε.Η. A.E., εάν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση.
Οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Πυρήνες των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης υπόκεινται σε υποχρέωση αποκατάστασης ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος είτε εισφερόμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου είτε παραμένουσες προς χρήση και εκμετάλλευση στη Δ.Ε.Η. για δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως:
α) Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε.,
β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου, βιομάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα.
Τέλος για μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας της νέα εταιρείας η ΔΕΗ μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία της, παρέχοντας υπηρεσίες έναντι εύλογου ανταλλάγματος, το οποίο καλύπτει το κόστος παροχής του και καθορίζεται με σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών.

www.worldenergynews.gr

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

LOGISTIKO KOZANI
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida