Αγορές σε e-shops: «Έκρηξη» περιστατικών απάτης – 10 μέτρα προφύλαξης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορές σε e-shops: «Έκρηξη» περιστατικών απάτης – 10 μέτρα προφύλαξης

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, μετά τα τελευταία μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19 και ενόψει της αναμενόμενης στροφής των καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα »
Οι αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, «πετούν» εκτός δικαιούχους των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ - Έρχεται μείωση ΕΝΦΙΑ 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτό είναι το νέο καθεστώς φορολόγησης γονικών παροχών

Αφορολόγητα είναι τα χρηματικά ποσά έως 150.000 ευρώ που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους τόσο για την αγορά πρώτης κατοικίας όσο και για την εξόφληση των

Διαβάστε περισσότερα »
Τους όρους του προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας: Το Πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, υπαγόμενο και μη στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας, που παρέχει υπηρεσίες στην Τράπεζα βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στους απασχολούμενους με σύμβαση έμμισθης εντολής Δικηγόρους καθώς και στο Προσωπικό Καθαριότητας μερικής απασχόλησης. Στα παραπάνω εντάσσεται και το Προσωπικό της Τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση. Καθορίζεται: α) η συμπλήρωση του 30ού έτους ως ελάχιστου ορίου ηλικίας και β) τα επτά (7) έτη ως ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στην Τράπεζα. Ως ημερομηνία αναφοράς για τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας και ετών υπηρεσίας για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2020. Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης στην Επιλογή 1 ορίζεται ο μεικτός μισθός που αναλογεί στον μήνα Σεπτέμβριο 2020, μη συμπεριλαμβανόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς που συμφωνήθηκε με την από 24.8.2012 ΕΣΣΕ και των αποδοχών που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας στις Επιλογές 2 έως 5, οι μεικτές τακτικές αποδοχές που αναλογούν στον μήνα πριν την έναρξη της άδειας, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αρνητικής διαφοράς που συμφωνήθηκε με την από 24.8.2012 ΕΣΣΕ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μία εκ των πέντε Επιλογών: Επιλογή 1: Άμεση αποχώρηση και λύση της σύμβασης εργασίας με καταβολή αποζημίωσης, κλιμακούμενης αναλόγως των ετών υπηρεσίας και της ηλικίας του υπαλλήλου ως εξής: Για όσους ανήκουν στους Κλάδους Κύριου και Τεχνικού Προσωπικού, τους Εισπράκτορες, τους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής καθώς και τους μη υπαγόμενους στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Ειδικούς Συνεργάτες, Συμβούλους Διοίκησης και Υπαλλήλους αορίστου χρόνου καταβολή αποζημίωσης από 10 (δέκα) έως 35 (τριάντα πέντε) μηνιαίους μισθούς. Ειδικότερα, για όσους υπαλλήλους έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών, δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία και ανήκουν στους Κλάδους Κύριου και Τεχνικού Προσωπικού, τους Εισπράκτορες και τους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής η αποζημίωση θα καταβάλλεται προσαυξημένη κατά 20%. – για τους ανήκοντες στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού και το μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας εργατοτεχνικό Προσωπικό, η αποζημίωση θα ανέρχεται στο ύψος των 35 (τριάντα πέντε) μηνιαίων μισθών, ανεξαρτήτως ηλικίας και υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια. Επιπρόσθετα, χορηγείται ποσό για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα των αποχωρούντων και ειδικές προσαυξήσεις για το Προσωπικό ηλικίας 50 ετών και άνω. Τέλος, χορηγείται προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης: στο Προσωπικό των μονάδων του Δικτύου Καταστημάτων οι εργασίες των οποίων έχει ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν, στο Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου (εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας), στο Προσωπικό των μονάδων του Δικτύου που κατέχει κλιμάκιο ευθύνης χωρίς να του έχουν ανατεθεί οριστικά εποπτικά καθήκοντα με Πράξη Διοίκησης. Το συνολικό μεικτό ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις €150.000. Τέλος, αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό των Μονάδων εποπτείας των Γενικών Διευθυντών: Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένου αυτού που εμφανίζεται στη Διάθεση Προσωπικού, εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας), Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου, Λιανικής Τραπεζικής (αφορά τις Μονάδες Διοίκησης -εξαιρείται το Δίκτυο των Καταστημάτων και το Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) και Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου, θα δοθεί πρόσθετη προσαύξηση 10% στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης όπως υπολογίζεται παραπάνω. Η προσαύξηση αυτή θα δοθεί επιπλέον του ανώτατου ορίου των € 150.000, εφόσον το άθροισμά της με το τελικό μεικτό ποσό αποζημίωσης το ξεπερνά, με ανώτατο όριο προσαύξησης το ποσό των € 15.000 και του αθροίσματός της με το τελικό μεικτό αποζημίωσης το ποσό των €165.000. Επιλογή 2: Λήψη διετούς (2) άδειας με πλήρεις αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Οι αναλογούσες εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά. Επιλογή 3: Λήψη τριετούς (3) άδειας με μηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά. Επιλογή 4: Λήψη τετραετούς (4) άδειας με μηνιαία καταβολή του 60% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά. Επιλογή 5: Λήψη πενταετούς (5) άδειας με μηναία καταβολή του 50% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά. Επιπρόσθετα, κατά τη λήξη της μακροχρόνιας άδειας 2, 3, 4 ή 5 ετών θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 και 4111/2013, και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων). Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ορίζονται οι μικτές τακτικές αποδοχές, όπως διαμορφώνονται κατά το χρόνο λήξης της σύμβασης βάσει της Επιλογής 2. Tο συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών των επιλογών 2, 3, 4 και 5 (μακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 ετών) και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000. Στις περιπτώσεις που το προαναφερόμενο άθροισμα υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000, το ύψος της αποζημίωσης θα μειώνεται μέχρι το σύνολο των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε €300.000. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας (2, 3, 4 ή 5 ετών), ο υπάλληλος τίθεται εκτός του υπαγόμενου στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, αναστέλλονται δε οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών. Προβλέπεται η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής) για όσους εκ των συμμετεχόντων δεν συνταξιοδοτούνται μετά την αποχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσα ασφαλισμένων/προστατευόμενων από εκείνους μελών της οικογένειάς τους, ως εξής: Άμεση αποχώρηση (Επιλογή 1). Επιλογή μεταξύ: συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για 5 (πέντε) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 15 (δεκαπέντε) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών. 2ετής άδεια με αποδοχές (Επιλογή 2). Επιλογή μεταξύ: συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για 3 (τρία) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 13 (δεκατρία) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών. 3ετής άδεια με αποδοχές (Επιλογή 3). Επιλογή μεταξύ: συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 12 (δώδεκα) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών. 4ετής άδεια με αποδοχές (Επιλογή 4). Επιλογή μεταξύ: συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία αποχώρησης ή κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 11 (έντεκα) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών. 5ετής άδεια με αποδοχές (Επιλογή 5): κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 10 (δέκα) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών. Προβλέπεται η διατήρηση αμετάβλητων των όρων ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί, μέχρι τη λύση της δανειακής σύμβασης, εφόσον αυτά εξακολουθούν να είναι ενήμερα. Επιπλέον, προβλέπεται η διατήρηση αμετάβλητων των όρων των ενήμερων πιστωτικών καρτών και μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή την αίτηση του υπαλλήλου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν δύνανται να επαναπροσληφθούν στην Τράπεζα ή σε Εταιρεία του Ομίλου της. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και λήξης η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020. Ως χρόνος λύσης της σύμβασης εργασίας ή έναρξης της άδειας μετ’ αποδοχών (κατά περίπτωση) ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2020 ή η 19η Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα. Οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος καθώς και η σχετική διαδικασία θα οριστούν μέσω σχετικής Υπηρεσιακής Εγκυκλίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: «Εθελούσιες» απολύσεις με πέντε επιλογές

Τους όρους του προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας  ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας: Το Πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, υπαγόμενο και

Διαβάστε περισσότερα »
Δύο λύσεις στο τραπέζι για 330.000 δάνεια που βρίσκονται σε αναστολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο λύσεις στο τραπέζι για 330.000 δάνεια που βρίσκονται σε αναστολή

Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μέτρα διευκόλυνσης των ιδιωτών και των επιχειρήσεων για την πληρωμή των δανείων ετοιμάζουν οι τράπεζες, σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Τα προγράμματα αναστολής των

Διαβάστε περισσότερα »
Επίδομα 800 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 800 ευρώ: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής για τα 800 ευρώ Στις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα δηλωθούν οι αναστολές συμβάσεων εργασίας του μηνός Νοεμβρίου στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα »
Όλες οι πληρωμές έως τις 15 Μαΐου - Ποιοι είναι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Με νέους όρους συμμετοχής οι κύκλοι 4 και 5

Με τέταρτο και πέμπτο γύρο ενισχύεται η Επιστρεπτέα Προκαταβολή και μάλιστα δίνεται η δυνατότητα το 50% του ποσού που θα διατεθεί στις επιχειρήσεις, να είναι

Διαβάστε περισσότερα »
Πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ": Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν - Πότε αρχίζει η καταβολή της επιδότησης δανείου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν – Πότε αρχίζει η καταβολή της επιδότησης δανείου

Συνολικά 160.467 κόκκινοι και πράσινοι δανειολήπτες υπέβαλαν αίτηση έως τις 31 Οκτωβρίου του 2020 για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το

Διαβάστε περισσότερα »
ον διευρυμένο κατάλογο με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση και μπορούν να ενταχθούν στο νέο πακέτο των μέτρων, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Οι ΚΑΔ αφορούν στη δυνατότητα αναστολής σύμβασης και στη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, στην αναστολή φορολογικών οφειλών των εργαζόμενων, στην αναστολή δόσεων για τα τραπεζικά δάνεια και στην υποχρεωτική μείωση ενοικίων. Ο πίνακας με τους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται (σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Ο πίνακας με τους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων), έχει ως εξής: 01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 01.29 Αλλες πολυετείς καλλιέργειες 01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών 01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων 01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό) 01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων) ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων: Αυτή είναι η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 31|10|2020 | 14:23 Για ποιους ΚΑΔ υπάρχει δικαίωμα αναστολής εργασίας στο 100% των εργαζομένων τον Οκτώβριο ΕΛΛΑΔΑ 26|10|2020 | 08:13 02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 02.20 Υλοτομία 02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 03.11 Θαλάσσια αλιεία 03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα 05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 08.92 Εξόρυξη τύρφης 08.93 Εξόρυξη αλατιού 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 10.81 Παραγωγή ζάχαρης 10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 11.05 Ζυθοποιία 11.06 Παραγωγή βύνης 11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών 13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα 13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 14.14 Κατασκευή εσωρούχων 14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιΐας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιΐας και σαγματοποιίας 15.20 Κατασκευή υποδημάτων 16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο 16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού 17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας 17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών 22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών 22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού 23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 23.51 Παραγωγή τσιμέντου 23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 23.64 Κατασκευή κονιαμάτων 23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου 23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων 24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 24.44 Παραγωγή χαλκού 24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 24.51 Χύτευση σιδήρου 24.52 Χύτευση χάλυβα 24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία 25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 25.62 Μεταλλοτεχνία 25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 25.73 Κατασκευή εργαλείων 25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 26.52 Κατασκευή ρολογιών 26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιΐας και βαλβίδων 28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα 29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών 30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 31.03 Κατασκευή στρωμάτων 31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 32.11 Κοπή νομισμάτων 32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 33.12 Επισκευή μηχανημάτων 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 37.00 Επεξεργασία λυμάτων 38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43.11 Κατεδαφίσεις 43.12 Προετοιμασία εργοταξίου 43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43.32 Ξυλουργικές εργασίες 43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού 46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08) 46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) 47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου 47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου 47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου 47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 49.32 Εκμετάλλευση ταξί 49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 52.10 Αποθήκευση 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 52.24 Διακίνηση φορτίων 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12) 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 55.90 Άλλα καταλύματα 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 56.29 Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 58.11 Έκδοση βιβλίων 58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 58.13 Έκδοση εφημερίδων 58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 64.30 Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 65.11 Ασφάλειες ζωής 65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 65.20 Αντασφάλιση 66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69.10 Νομικές δραστηριότητες 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών 70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 73.11 Διαφημιστικά γραφεία 73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού 77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 80.30 Δραστηριότητες έρευνας 81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.) 81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 85.10 Προσχολική εκπαίδευση 85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών 87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα 90.01 Τέχνες του θεάματος 90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 91.02 Δραστηριότητες μουσείων 91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι ΚΑΔ που εντάσσονται στα νέα μέτρα στήριξης (λίστα)

ον διευρυμένο κατάλογο με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση και μπορούν να ενταχθούν στο νέο πακέτο

Διαβάστε περισσότερα »
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Δικαστική απόφαση που δίνει ελπίδες σε χιλιάδες δανειολήπτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Δικαστική απόφαση που δίνει ελπίδες σε χιλιάδες δανειολήπτες

Της Άννας Κανδύλη Ελπίδες σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο δίνει απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι δικαστές πηγαίνοντας κόντρα στην απόφαση της πλειοψηφίας του

Διαβάστε περισσότερα »
8ον. Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο «Αυξημένου Κινδύνου» για τουλάχιστον 14 ημέρες εντός του μηνός και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο «Επιτήρησης», ισχύει η προαιρετική μείωση ενοικίου, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 9ον. Χορηγείται Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί, ενισχυμένη, τον μήνα Νοέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Επιπλέον, θα χορηγηθεί 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου και του Νοεμβρίου. Και στις 2 καινούργιες Επιστρεπτέες Προκαταβολές, το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Επίσης, αποκτούν πλέον δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις. Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και έως 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, λαμβάνοντας υπόψη τον μαθηματικό τύπο. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί ή θα ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα λάβουν, στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, οι μεν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους σταθερό ποσό 2.000 ευρώ ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, για τις δε υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα, το επιπρόσθετο κόστος των νέων μέτρων ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο και στα 2,3 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για ακόμα μία φόρα, ότι βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και παρεμβαίνει, έγκαιρα και στοχευμένα, στον βαθμό και τον χρόνο που οι παρούσες, έκτακτες, συνθήκες απαιτούν. Στόχος είναι να ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία, με την κοινωνία όρθια και με τις λιγότερες δυνατές οικονομικές απώλειες. Με πειθαρχία, ψυχραιμία, υπομονή και επιμονή, και πάλι θα τα καταφέρουμε! Και θα ξεπεράσουμε, όλοι μαζί, την κρίση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα: Παράταση αποζημιώσεων ειδικού σκοπού, επιδομάτων ανεργίας –Έρχεται επιστρεπτεα προκαταβολή 4 & 5

Η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ενεργοποιεί η Κυβέρνηση, μετά την ανακοίνωση του νέου Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αναγκαστική κρατικοποίηση οδηγείται η Τρ. Πειραιώς

 Τον δρόμο της κρατικοποίησης παίρνει αναγκαστικά η Τράπεζα Πειραιώς, με το Δημόσιο να αποκτά μετοχές σε τιμή 10πλάσια(!) της τρέχουσας χρηματιστηριακής. Οι σχετικές αποφάσεις οριστικοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα »
ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος και εισφορές: "Τέλος χρόνου" για την πληρωμή τους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος και εισφορές: “Τέλος χρόνου” για την πληρωμή τους

Μια σειρά από υποχρεώσεις θα πρέπει να τακτοποιήσουν σήμερα, Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου πολλοί φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις. Αναλυτικά: 1.

Διαβάστε περισσότερα »
Εφορία: Έρχονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές λόγω πανδημίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές λόγω πανδημίας

Μπορεί η προσοχή όλων να είναι στραμμένη στο πώς θα εξελιχθεί η πανδημία μέσα στο Νοέμβριο και στο πώς θα διακυμανθούν τα διαγνωσμένα κρούσματα του

Διαβάστε περισσότερα »
Τέλη κυκλοφορίας 2021: Τι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Τι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Τι αλλάζει στα τέλη κυκλοφορίας 2021 και τι ποσά θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων. Τα τέλη κυκλοφορίας 2021, τα οποία μπορούν ν’ αποπληρωθούν σε 9 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι κλάδοι θα καταβάλουν τον ΦΠΑ Οκτωβρίου τον Απρίλιο του 2021 (Λίστα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι κλάδοι θα καταβάλουν τον ΦΠΑ Οκτωβρίου τον Απρίλιο του 2021 (Λίστα)

Μετατίθενται για το τέλος του Απριλίου του επόμενου έτους οι καταβολές του ΦΠΑ Οκτωβρίου για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την πανδημία και έχουν έδρα

Διαβάστε περισσότερα »
«Επιστρεπτέα προκαταβολή»: Ανοικτή η πλατφόρμα έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επιστρεπτέα προκαταβολή»: Ανοικτή η πλατφόρμα έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ανοικτή θα παραμείνει η πλατφόρμα για την «επιστρεπτέα προκαταβολή» έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, ενώ το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα »
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα -Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα -Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις Σημειώνουμε ότι εκτός από τις διατάξεις για τον νέο πτωχευτικό

Διαβάστε περισσότερα »
Ενεργοποιούνται μέσα στο Νοέμβριο οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις φορολογικές οφειλές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργοποιούνται μέσα στο Νοέμβριο οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις φορολογικές οφειλές

Μπορεί η προσοχή όλων να είναι στραμμένη στο πως θα εξελιχθεί η πανδημία μέσα στο Νοέμβριο και στο πως θα διακυμανθούν τα διαγνωσμένα κρούσματα του κορωνοϊού, ωστόσο ο Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα »
Γονικές παροχές δύο ταχυτήτων εφαρμόζει πλέον η Εφορία στις περιπτώσεις που οι γονείς βοηθούν οικονομικά τα παιδιά τους. Εάν τους δώσουν χρήματα για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο τότε η γονική παροχή του χρηματικού ποσού φορολογείται με συντελεστή 10% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ. Εάν όμως τα παιδιά αποκτήσουν πρώτη κατοικία με «προίκα» ο φόρος μηδενίζεται για ποσά έως 150.000 ευρώ. Έτσι, στην περίπτωση που ο πατέρας δώσει στην κόρη του το ποσό των 5.000 ευρώ για την αγορά ενός αυτοκινήτου, τότε η συγκεκριμένη γονική παροχή θα επιβαρυνθεί με φόρο 500 ευρώ (5.000×10%). Αν όμως ο πατέρας βοηθήσει την κόρη του για να αγοράσει πρώτη κατοικία δίνοντάς της 50.000 ευρώ δεν θα επιβαρυνθεί ούτε με ένα ευρώ. Αφορολόγητες γονικές παροχές σε χρήμα Η νέα ισχύουσα διάταξη προβλέπει μηδενικό φόρο για χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους για αγορά πρώτης κατοικίας για ποσά έως 150.000 ευρώ και κλιμακωτούς συντελεστές από 1% έως 10% για μεγαλύτερα ποσά, όταν μέχρι πρότινος χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους φορολογούνται με συντελεστή 10% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ. Το κέρδος είναι τεράστιο. Σε μια τέτοια δωρεά 150.000 ευρώ έως τώρα ο φόρος που αναλογούσε ήταν 15.000 ευρώ, ενώ μετά τη νέα διάταξη θα είναι μηδέν. Και στο επόμενο κλιμάκιο όμως, για δωρεές χρηματικών ποσών έως 300.000 ευρώ, ο φόρος είναι συγκριτικά ελάχιστος. Από τις 30.000 ευρώ πέφτει στα 1.500 καθώς για το τμήμα της δωρεάς από 150.000 έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1%. Η κίνηση αυτή του υπουργείου Οικονομικών συνιστά χρυσή ευκαιρία για την αγορά ακινήτων, η οποία δοκιμάζεται – και αυτή – από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η μοναδική προϋπόθεση είναι η απόδειξη της αγοράς πρώτης κατοικίας από τα τέκνα ενώ οι γονείς θα πρέπει να δικαιολογούν τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα παιδιά τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφαρμόζεται η κλίμακα του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που προβλέπει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ. Για χρηματικά ποσά άνω των 150.000 και έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 1%, για ποσά πάνω από 150.000 και έως 600.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 5%, ενώ για το τμήμα των χρημάτων που υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση των δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά ή γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση ακινήτου για το οποίο τα παιδιά έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας. Προϋποθέσεις Συγκεκριμένα, για να μη φορολογηθεί αυτοτελώς με συντελεστή 10% η γονική παροχή χρημάτων θα πρέπει αυτός ή αυτή που αποκτά την κατοικία με δωρεά ή γονική παροχή, η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και βρίσκεται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Επίσης να μην κατέχουν, σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων, οικόπεδο οικοδομήσιμο, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με τη διάταξη που ψηφίστηκε με το νέο Πτωχευτικό Κώδια, οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι δεν καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων που κατέχει ή μπορεί να ανεγείρει ο δικαιούχος είναι κάτω από 70 τ.μ. προσαυξανόμενα κατά 25 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου. Σημειώνεται ότι η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% αφορά μόνο τις γονικές παροχές για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα παιδιά και όχι για την απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων π.χ. αγορά αυτοκινήτου. Επίσης διατηρείται το τεκμήριο απόκτησης του ποσού που δίνεται ως παροχή του γονιού προς το παιδί και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του γονέα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές δύο ταχυτήτων εφαρμόζει πλέον η Εφορία στις περιπτώσεις που οι γονείς βοηθούν οικονομικά τα παιδιά τους.

Γονικές παροχές δύο ταχυτήτων εφαρμόζει πλέον η Εφορία στις περιπτώσεις που οι γονείς βοηθούν οικονομικά τα παιδιά τους. Εάν τους δώσουν χρήματα για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα »
Εφορία: Μπαράζ ελέγχων σε υποθέσεις μισθωτών και επιχειρήσεων που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Μπαράζ ελέγχων σε υποθέσεις μισθωτών και επιχειρήσεων που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου

Μπαράζ ελέγχων στις υποθέσεις που παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιούν οι φορολογικές αρχές, με βασικό εργαλείο το ξεσκόνισμα των τραπεζικών λογαριασμών. Φέτος από τους

Διαβάστε περισσότερα »
Αγορά: Τα ενοίκια, η πτώση τζίρου και το SOS για μέτρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά: Τα ενοίκια, η πτώση τζίρου και το SOS για μέτρα

Ενώπιον διλημμάτων αναμένεται να βρεθούν το επόμενο διάστημα ιδιοκτήτες ακινήτων που φιλοξενούν καταστήματα λιανεμπορίου, υγειονομικού ενδιαφέροντος και μαζικής εστίασης. Η κάθετη πτώση του τζίρου σε

Διαβάστε περισσότερα »
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ- ΑΥΤΟΝΟΜΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο “Εξοικονομώ” – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν, τα ποσοστά επιδότησης

Είναι το πρόγραμμα με τον πιο έντονο αναπτυξιακό προσανατολισμό καθότι αναμένεται να διοχετεύσει στην ελληνική αγορά περισσότερα από 10 δισ. ευρώ έως το 2030 και

Διαβάστε περισσότερα »
e-αποδείξεις: Δύο μήνες προθεσμία για το αφορολόγητο - Ποιες πρέπει να τηρούνται για 5 χρόνια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-αποδείξεις: Δύο μήνες προθεσμία για το αφορολόγητο – Ποιες πρέπει να τηρούνται για 5 χρόνια

ίγο περισσότερο από δύο μήνες περιθώριο έχουν οι φορολογούμενοι να καλύψουν το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων που υποχρεούνται να συγκεντρώσουν φέτος και να κατοχυρώσουν το

Διαβάστε περισσότερα »
Ακίνητα: Πώς οι ιδιοκτήτες θα διορθώσουν λάθη και παραλείψεις για να κερδίσουν έκπτωση φόρου 30%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πώς οι ιδιοκτήτες θα διορθώσουν λάθη και παραλείψεις για να κερδίσουν έκπτωση φόρου 30%

Email από την ΑΑΔΕ με οδηγίες σε 200.000 φορολογούμενους Την ευκαιρία σε περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% ενοίκια να διορθώσουν τη δήλωση Covid που

Διαβάστε περισσότερα »
Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας: «Εμείς πως θα επιβιώσουμε;»
ΕΟΡΔΑΙΑ

Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας: «Εμείς πως θα επιβιώσουμε;»

Την αγωνία αλλά και τη διαμαρτυρία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην τοπική αγορά μετά την επιβολή του lockdown στην Π Ε Κοζάνης,

Διαβάστε περισσότερα »
Επίδομα 534 ευρώ: Παράταση για τις αναστολές συμβάσεων - Τι αλλάζει στα κριτήρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 534 ευρώ: Παράταση για τις αναστολές συμβάσεων – Τι αλλάζει στα κριτήρια

ην παράταση για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του μέτρου των αναστολών συμβάσεων εργασίας και της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα »
«Πλυντήριο» ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας: Απαλλάσσονται όσοι ελέγχονται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πλυντήριο» ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας: Απαλλάσσονται όσοι ελέγχονται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Μιλάμε για το πιο ωραίο ξέπλυμα χρήματος! Μία διάταξη-καταφύγιο εγκληματικής δραστηριότητας, εμπεριέχεται στον νέο πτωχευτικό νομοσχέδιο, που ψηφίζεται στην Βουλή και το οποίο έχει προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώνει 1,4 εκατ. για τις βιολογικές καλλιέργειες σε δικαιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώνει 1,4 εκατ. για τις βιολογικές καλλιέργειες σε δικαιούχους

ε ανακοίνωση σχετικά με τις πληρωμές του Μ11«Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020 προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα »
Νέος Πτωχευτικός: Ποιοι και γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους - Οι "γκρίζες ζώνες"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος Πτωχευτικός: Ποιοι και γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους – Οι “γκρίζες ζώνες”

Επιμέλεια: Εύη Κατσώλη   Στη Βουλή προς ψήφιση εισάγεται ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2013 και προβλέπει δύο ρυθμιστικές του ιδιωτικού χρέους

Διαβάστε περισσότερα »
Ποιες κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2021 (παραδείγματα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 534 ευρώ: Νέες πληρωμές εντός της εβδομάδας

Πληρώνονται μέσα στην εβδομάδα 6.555 εργαζόμενοι μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση. Ειδικότερα εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα »

Aκούστε μας LIVE! Ράδιο Καψούρα!

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

LOGISTIKO KOZANI
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Nikou asfaleies Ptolemaida