ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη της Πτολεµαΐδας

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στα πλαίσια πραγµατοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων
της Αποκριάς από τον ∆ήµο Εορδαίας

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του
Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014».
2. Την υπ’ αριθ. 5970/20/387750 από 25-02-2020 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ.
Εορδαίας.
3. Το Το υπ’ αριθµ. 3871 από 14-02-2020 έγγραφο του ∆ήµου Εορδαίας.
Β. Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, λόγω
πραγµατοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της Αποκριάς,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθµευσης οχηµάτων επί της οδού
25ης Μαρτίου από την διασταύρωσή της µε την οδό Π. Τσαλδάρη – Ιωαν. Χρηστίδη
έως και την διασταύρωσή της µε την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου (Κεντρική πλατεία)
και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.
2. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων την 25/2/2020 από ώρες 17:30-24:00΄
ώρα.
3. Η κυκλοφορία των οχηµάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται µέσω
παρακαµπτήριων δηµοτικών οδών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη
σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του
ανωτέρω µέτρου, η κυκλοφορία ρυθµίζεται µε τροχονόµους.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για
τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο και
εφαρµογή (άρθρο 109 του Ν.2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της
απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη
επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας, εφόσον
αυτό απαιτείται.

Κοζάνη, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Tagged

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.