Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, λόγω επέκτασης ορυχείων ΔΕΗ/ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αρμόδιος: Ανθ/μος Ευαγγελία ΖΕΡΒΑ Ταχ.Δ/νση: Λ. Α. Παπανδρέου  2461022193 (POL 4210141) Τ.Κ. – 501 00 ΚΟΖΑΝΗ Αριθμ. Πρωτ: 2501/10/901-β΄ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου << Προσωρινή παραλλαγή υφιστάμενης Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της Δ.Ε.Η. Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου>>.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, ό- πως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007». 2. Την υπ’ αριθ. 48082/ 16/1543389 από 08-08-2016 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Πτολεμαΐ- δας . 3. Το υπ΄ αριθ. 109270 από 27-07-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 4. Το υπ΄αρίθ ΔΟΥ/1626/Φ-922 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού. 5. Την υπ΄ αριθμό 1259/ 15/1180928 από 01-07-2015 διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Α στυνομίας. Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόλη- ψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την εκτέλε- ση του εν θέματι έργου στην Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην περιοχή Ποντοκώμης : Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΡΘΡΟ 1ο α) Την διακοπή κυκλοφορίας της ΠΕΟ Κοζάνης – Φλώρινας από την Χ/Θ 12+800 (στο ύψος της Δια- σταύρωσης Ποντοκώμης) μέχρι την Χ/Θ 18+300 (στο ύψος της Διασταύρωσης Μαυροπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. β) Η παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται μέσω της Ε.Ο (Ε65) η οποία έχει ε- παρκές πλάτος και μπορεί να παραλάβει με ασφάλεια τον κυκλοφοριακό φόρτο. γ) Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 29-08-2016 έως 12-09-2017. δ) Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθη- καν από την ανωτέρω Υπηρεσία, σε συνδυασμό πάντα με τη μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου και στην περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ανάγκη τρο- ποποίησης αυτών, να προβούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της διακόπτοντας ταυτόχρονα τις εργασίες στο αντίστοιχο τμήμα της οδού. Επιπλέον οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης και τον Δήμο Κοζάνης για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών, καθώς και για την κατεύθυνση της οδού στην οποία αυτές εκτελούνται. ε) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να αποστείλει την απόφαση έγκρισης της μελέτης εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου στο Τμήμα Τροχαίας Πτολεμαΐδας πριν την έ- ναρξη των έργων. στ) Το Τ.Τ. Πτολεμαΐδας ύστερα από την απόφαση έγκρισης της μελέτης εφαρμογής της ερ- γοταξιακής σήμανσης, να ενημερώσει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τυχόν βελτί- ωση ή συμπλήρωση της σήμανσης, στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οι κατάλλη- λοι – απαραίτητοι σημαιοφόροι. Μετά την τοποθέτηση της σήμανσης να διενεργήσει επι- τόπιο έλεγχο, εφαρμόζοντας την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999. ζ) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξι- ακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρ- του, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής. ΑΡΘΡΟ 2ο Οι ρυθμιστικές και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη μελέτη εργοταξια- κής σήμανσης που θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου του έργου και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999 και της υπ’ αριθμό ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/2011 τβ΄) Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. ΑΡΘΡΟ 3ο Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση. ΑΡΘΡΟ 4ο Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχε- τικής σήμανσης. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ -Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για τοι- χοκόλληση, δημοσίευση στον Τύπο και ε- φαρμογή (άρθρο 109 του Ν.2696/1999) . -Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαι- τούμενης σήμανσης και τη λήψη επιβαλ- λόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό απαιτείται. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Α.Τ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 2. Τ.Α. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 3. ΤΔΠΜΠΤΟΛ/ΔΑΣ 4. ΤΤ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 10 Αυγούστου 2016 Ο Αν. Διευθυντή Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αστυνομικός Υποδιευθυντής 5. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T 6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας Με ευθύνη του Τ.Τ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Aκούστε μας LIVE! Ράδιο Καψούρα!

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida