ΙΚΟΣ ΙΟΝΙΑΝ SEA TRI 2022

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων από ∆ΕΤΗΠ Εορδαίας ολιγόχρονης διάρκειας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2.Την υπ’ αριθµό 5970/ 19/1248061 από 12/6/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3. Υπ΄ αριθµό 2931 από 12/06/2019 έγγραφο ∆ΕΤΗΠ.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση των αναγραφόµενων στο θέµα εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί της οδού Λεχόβου από την
συµβολή της µε την οδό Καπετάν Φούφα έως την συµβολή της µε την Αρχιεπ. Χρυσάνθου.
Β. Η κυκλοφορία των οχηµάτων δεν διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτήριων δηµοτικών οδών.
Γ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα της Πέµπτης (13-06-2019)
έως την 08.00΄ ώρα του Σαββάτου (15-06-2019).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52,
103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού
πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.

Κοζάνη, 12 Ιουνίου 2019
Ο
Αναπλ. ∆ιευθυντή
Γεώργιος Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Tagged