ΙΚΟΣ ΙΟΝΙΑΝ SEA TRI 2022

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ολιγόχρονης διάρκειας.

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθµό 5970/20/1049856 από 22/05/2020 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3.Την από 22-05-2020 αίτηση της ιδιώτιδος κ. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΟΥ Ιωάννας .
Β. Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ελαιοχρωµατισµού στην εξωτερική όψη
ιδιόκτητης οικοδοµής, για τις οποίες απαιτείται τοποθέτηση γερανοφόρου οχήµατος
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου αρ.25 από την
συµβολή της µε την οδό Βασ. Σοφίας έως την συµβολή της µε την οδό ∆ηµοκρατίας.
2. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα έως 20.00΄ ώρα του Σαββάτου (23-05-2020).
3. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω της οδού Βασ. Σοφίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.

Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Tagged