17.6 C
Πτολεμαΐδα
25 Σεπτεμβρίου 2020Πλαίσιο συνεργασίας μακράς πνοής με όρους συμπληρωματικότητας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζητά με έγγραφο του ο Περιφερειάρχης Κασαπίδης Γιώργος
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο συνεργασίας μακράς πνοής με όρους συμπληρωματικότητας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζητά με έγγραφο του ο Περιφερειάρχης Κασαπίδης Γιώργος

Σε έναν άμεσο , ευρύ και ειλικρινή διάλογο μέσα από το οποίον θα σχεδιαστούν οι συνέργειες που απαιτούνται για τον επιτυχή μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου τόσο της Δυτικής Μακεδονίας όσο και της ΔΕΗ Α.Ε., καλεί με έγγραφο του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Στάσση Γεώργιο.

Ο κ. Κασαπίδης χαιρετίζει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς σηματοδοτούν την μετάβαση της περιοχής σε μια νέα ενεργειακή εποχή, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διαφοροποίηση του παραγωγικού μίγματος από την πλευρά της ΔΕΗ Α.Ε., επιβάλλει μια νέα προσέγγιση των ανταποδοτικών οφελών, εντάσσοντας και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ, ως έργα ΑΠΕ, στο καθεστώς απόδοσης ανταποδοτικού τέλους στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Περιφερειάρχης, επίσης, αναφέρεται στον ρόλο της ΔΕΗ Α.Ε. ως παράγοντα δημιουργίας πλούτου και θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας όμως ότι οι δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για απολιγνιτοποίηση επηρεάζει κυρίως τη Δυτική Μακεδονία και τη ΔΕΗ Α.Ε., γι’ αυτό και στη πορεία αυτού του δύσκολου εγχειρήματος κανένα από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορεί και δεν πρέπει από μόνο του να παίρνει αποφάσεις, παρά μόνο μέσα από συνέργειες και στη βάση ενός αμοιβαίου οφέλους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του εγγράφου.

ΑξιότιμεΠρόεδρε,

ΗαπόφασητηςΔΕΗΑ.Ε.αναφορικάμετηνεγκατάστασηκαιλειτουργίαφωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200MWp στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας, σηματοδοτεί την μετάβαση της περιοχής μας αλλά και της ίδιας της ΔΕΗ Α.Ε. σε μια νέα ενεργειακή εποχή. Ιδιαίτερα, εάν αναλογιστούμε ότι το συγκεκριμένο project εντάσσεται επιχειρησιακά σε ένα πολύ μεγαλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε., που αφορά στην ανάπτυξη 2 GWp φωτοβολταϊκής ισχύος στο λεκανοπέδιο της Π.Ε.Κοζάνης.
Μια εποχή με απαιτητικές προκλήσεις, πιεστικά χρονοδιαγράμματα, αντικειμενικές δυσκολίεςαλλάκαιμεπολλέςνέεςευκαιρίεςτόσογιατηΔυτικήΜακεδονίαγενικότεραόσοκαι για τη ΔΕΗ Α.Ε.ειδικότερα.
Κατά συνέπεια, ως αιρετή Περιφερειακή Αρχή χαιρετίζουμε την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διαφοροποίηση του παραγωγικού μίγματοςαπότηνπλευράτηςΔΕΗΑ.Ε,επιβάλειμιανέαπροσέγγισητωνανταποδοτικώνοφελών για την περιοχήμας.
Με τους Νόμους 3468/2006, 3851/2010 και 4203/2013 (και συναφείς υπουργικές αποφάσεις), ρυθμίζονται τα θέματα απόδοσης εσόδων υπέρ των Τοπικών Κοινοτήτων όπου λειτουργούν έργα ΑΠΕ και φιλοξενείται η σχετική παραγωγική διαδικασία. Βάσει των ως άνω αναφερόμενων Νόμων, τα ανταποδοτικά τέλη ανέρχονται στο 3% των ακαθάριστων (προ ΦΠΑ) εσόδων. Από αυτά, το 1% καταβάλλεται υπέρ οικιακών καταναλωτών, το 1,7% στους αντίστοιχους ΟΤΑ και το 0,3% υπέρ του Πράσινου Ταμείου.
Επιπρόσθετα, στο σχέδιο νόμου “περί εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10, γίνεται αναφορά και στα υδροηλεκτρικά έργα >15MW, ωςειδικώνέργωνΑΠΕ.Υπότοπρίσμααυτό,ταμεγάλαυδροηλεκτρικάτηςΔΕΗστηνπεριοχή,με παλαιότεροκαιμεγαλύτεροαυτώντονΥΗΣΠολυφύτου,είναιπλέονεπίσημαέργαΑΠΕ.Συνεπώς θα πρέπει να ενταχθούν και αυτά στο καθεστώς απόδοσης ανταποδοτικού τέλους ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες, ενώ επιπρόσθετα θα πρέπει να διευκρινιστεί και η απόδοση τέλους χρήσης νερού.

Κύριε Πρόεδρε,

Για πολλά χρόνια, η ΔΕΗ αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα δημιουργίας πλούτου και θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.ΕίναιεπίσηςπροφανέςότιοιδεσμεύσειςτηςχώραςμαςαπέναντιστηνΕυρωπαϊκή Ένωση,μεέναφιλόδοξοσχέδιοαπολιγνιτοποίησης,επηρεάζεικυρίωςτηΔυτικήΜακεδονία.

αλλά ταυτόχρονα και την ίδια τη ΔΕΗ, δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγικής της ικανότητας βασίζεται στο λιγνίτη.
Στην πορεία του δύσκολου αυτού εγχειρήματος, της ενεργειακής μετάβασης και του μετασχηματισμού μιας τοπικής οικονομίας αλλά και των αναγκαίων δομικών αλλαγών της μεγαλύτερηςεπιχείρησηςτηςχώραςμας,έχουμενααντιμετωπίσουμεπλειάδαθεμάτων,κάποια από τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και δρομολόγησηςλύσεων.
Κατά συνέπεια, κρίσιμα και σημαντικά θέματα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) όπως:
το μέλλον τωντηλεθερμάνσεων,
η βιώσιμη προοπτικήτης νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V» με χρήση εναλλακτικών καυσίμων ή πρακτικών δέσμευσης των εκπομπώνCO2
οι δυνατότητες έξω-ηλεκτρικής χρήσης του λιγνίτη σε νέα υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας,
ηαπόσυρση(decommissioning)τωνλιγνιτικώνμονάδωνωςέναάμεσομέτροανάσχεσης της απώλειας θέσεων εργασίας, καθώςκαι
δράσεις αξιοποίησης των εξαντλημένων ορυχείων της ΔΕΗΑΕ
τεχνολογίες υδρογόνου και αποθήκευσηςενέργειας
βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τα ερευνητικά κέντρα της περιοχής,
εκτιμούμε ότι συνιστούν ένα πλαίσιο συνεργασίας μακράς πνοής, με όρους συμπληρωματικότητας μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Θεωρούμε ότι η κρισιμότητα των στιγμών προσδίδει χαρακτηριστικά ιστορικότητας των αποφάσεων. Αποφάσεις που κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν δύναται και δεν πρέπει να λάβει κατά μόνας, συνεκτιμώντας ότι η βέλτιστη αποτελεσματικότητα μπορεί να προκύψει αποκλειστικά μέσα από συνέργειες και συνένωση δυνάμεων.
Στην κατεύθυνση αυτή, εκτιμούμε ως δεδομένο ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα μπορεί να στηριχτεί στην τοπική κοινωνία για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου (π.χ Φωτοβολταικό πάρκο 2GWp). Θεωρώντας όμως επίσης ως δεδομένο ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση ενός αμοιβαίου οφέλους,το οποίο θα αποτελεί γνώμονα και οδηγό των αποφάσεων.
Με βάση λοιπόν την ξεκάθαρη αυτή Στρατηγική Στόχευση και ενόψει αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων ή ακόμα και συνεννοήσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., σας καλούμε σε έναν άμεσο, ευρύ και ειλικρινή διάλογο, μέσα από τον οποίο θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τις συνέργειες που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τόσο της Δυτικής Μακεδονίας όσο και της ΔΕΗ Α.Ε.
Με εκτίμηση,

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος ΚασαπίδηςΦόρτωση....

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

Ενεμφανίσθη ο Δήμαρχος, ο κύριος Πλακεντάς! Εκπληκτικό!!

1. Ο κύριος Πλακεντάς στο τιμόνι του Δήμου Εορδαίας

Loading ... Loading ...

2. Πώς κρίνετε το επιτελείο συνεργατών του Δημάρχου κυρίου Πλακεντά

Loading ... Loading ...

3. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε

Loading ... Loading ...

Eordaialive στην καρδία της Κοινωνίας!